دانلود رایگان آهنگ آرمان و وحید موور بارون

دانلود رایگان آهنگ آرمان و وحید موور بارون

و بنام

Ft

تنظیم و میکس مسترینگ : حسین شهرام
Program Manager Mr.Rafeie

دانلود آهنگ جدید آرمان و وحید موور به نام بارون

متن ترانه آرمان و وحید موور بارون

 

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمان و وحید موور بارون

و بنام

Ft

تنظیم و میکس مسترینگ : حسین شهرام
Program Manager Mr.Rafeie

دانلود آهنگ جدید آرمان و وحید موور به نام بارون

متن ترانه آرمان و وحید موور بارون

 

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

چه حس خوبی وقتی ما با همیم وقتی شب میشینیم

با هم حرف میزنیم وقتی نم نم بارون میزنه به شیشه

میگه ما باید بریم توی خیابون چترم را برداشتم پالتوتو

زود بردار وای که چه شبیه زیر بارون

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمان و وحید موور بارون