دانلود رایگان آهنگ آرمین مهمون ناخونده

دانلود رایگان آهنگ آرمین مهمون ناخونده

بنام

آهنگ و تنظیم : آنوئل ملهم پور

دانلود آهنگ جدید آرمین به نام مهمون ناخونده

متن ترانه آرمین مهمون ناخونده

 

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

 

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

 

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمین مهمون ناخونده

بنام

آهنگ و تنظیم : آنوئل ملهم پور

دانلود آهنگ جدید آرمین به نام مهمون ناخونده

متن ترانه آرمین مهمون ناخونده

 

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

 

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

 

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

غریبم با خودم اینجا ، شدم مهمون ناخونده ،

از اون کسی که میشناختم فقط اسمش برام مونده ،

هنوزم فکر تو اینجاس ، ببین پای تو ایستادم ،

کنار این همه آدم نرفتی دیگه از یادم ،

چرا از موندنش گفتم ، چرا وقتی نمیتونه ،

چه فرقی داره وقتی دستاش تو دستام نمیمونه ،

دل اون دیگ با من نیس ، دلش دیگه از دل سنگه
کجاس اون آدم دیروز دلم خیلی براش تنگه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمین مهمون ناخونده