دانلود رایگان آهنگ آوش ستاره

دانلود رایگان آهنگ آوش ستاره

بنام

دانلود آهنگ جدید آوش به نام ستاره

متن ترانه آوش ستاره

ستاره دلم چه بی قراره
امشبم حال و هواشو داره
برای عمری که با اون گذشت
زاروپریشون گذشت
دلم چه بیقراره
نیومده رفتش
حالی به حالیم کردش
انگار یطوری شدم
روحمو کندوبردش
چشمک بزن ستاره
دردو دلم زیاده

دانلود آهنگ جدید آوش بنام ستاره
تاخود صب حرف دارم
گفتنیا زیاده گفتنیا زیاده
دلو زدم به جاده
خاطرخاهاش زیاده
گمونم باز دوباره بلا سرم بیاره
کاش آسمون نباره
قلب من رو هزاره
بازم میاد دوباره
دلم چه بیقراره

  • * * * * * * * * *  متن آهنگ جدید آوش بنام ستاره * ** * * * * * *

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +

ستاره دلم چه بی قراره
امشبم حال و هواشو داره
برای عمری که با اون گذشت
زاروپریشون گذشت
دلم چه بیقراره
نیومده رفتش
حالی به حالیم کردش
انگار یطوری شدم
روحمو کندوبردش

دانلود آهنگ جدید آوش بنام ستاره
چشمک بزن ستاره
دردو دلم زیاده
تاخود صب حرف دارم
گفتنیا زیاده گفتنیا زیاده
دلو زدم به جاده

* * * * * * * * *  آهنگ جدید آوش بنام ستاره * ** * * * * * *
خاطرخاهاش زیاده
گمونم باز دوباره بلا سرم بیاره
کاش آسمون نباره
قلب من رو هزاره
بازم میاد دوباره
دلم چه بیقراره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آوش ستاره

بنام

دانلود آهنگ جدید آوش به نام ستاره

متن ترانه آوش ستاره

ستاره دلم چه بی قراره
امشبم حال و هواشو داره
برای عمری که با اون گذشت
زاروپریشون گذشت
دلم چه بیقراره
نیومده رفتش
حالی به حالیم کردش
انگار یطوری شدم
روحمو کندوبردش
چشمک بزن ستاره
دردو دلم زیاده

دانلود آهنگ جدید آوش بنام ستاره
تاخود صب حرف دارم
گفتنیا زیاده گفتنیا زیاده
دلو زدم به جاده
خاطرخاهاش زیاده
گمونم باز دوباره بلا سرم بیاره
کاش آسمون نباره
قلب من رو هزاره
بازم میاد دوباره
دلم چه بیقراره

  • * * * * * * * * *  متن آهنگ جدید آوش بنام ستاره * ** * * * * * *

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +

ستاره دلم چه بی قراره
امشبم حال و هواشو داره
برای عمری که با اون گذشت
زاروپریشون گذشت
دلم چه بیقراره
نیومده رفتش
حالی به حالیم کردش
انگار یطوری شدم
روحمو کندوبردش

دانلود آهنگ جدید آوش بنام ستاره
چشمک بزن ستاره
دردو دلم زیاده
تاخود صب حرف دارم
گفتنیا زیاده گفتنیا زیاده
دلو زدم به جاده

* * * * * * * * *  آهنگ جدید آوش بنام ستاره * ** * * * * * *
خاطرخاهاش زیاده
گمونم باز دوباره بلا سرم بیاره
کاش آسمون نباره
قلب من رو هزاره
بازم میاد دوباره
دلم چه بیقراره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آوش ستاره