دانلود رایگان آهنگ اتیکت کلمه

دانلود رایگان آهنگ اتیکت کلمه

بنام

دانلود آهنگ جدید اتیکت به نام کلمه

متن ترانه اتیکت کلمه

تلخ و شیرین میگذرونم روزگار و لحظه لحظه
همه حرفا خسته ترم میکنه و خیلی وقته
دنبال یک کلیدم بکن باز در روبرومو
پشت در نمونه حس و فکر و امید و ارزومو
بریده تر میشه نفسم از ملت پر انتظار
یک سری از خود گذاشتنا وظیفت انگار
خسته شدم از گذشته ای که پشت سرمه
گذشته ای که تند و تلخ و پیگیر دنبالمه
ما از اون دسته رد نیستیم خیلی وقته موندیم
اگه نبوده دستمون پر اویزوون خلق نبودیم
انگاری سرد تر شده هوای فصل زندگی
خسته تر از همیشه افتادم تو دیروزم گیر
تلخ و شیرین میگذرونم روزگار و لحظه لحظه
همه حرفا خسته ترم میکنه و خیلی وقته
دنبال یک کلیدم بکن باز در روبرومو
پشت در نمونه حس و فکر و امید و ارزومو
بریده تر میشه نفسم از ملت پر انتظار
یک سری از خود گذاشتنا وظیفت انگار
خسته شدم از گذشته ای که پشت سرمه
گذشته ای که تند و تلخ و پیگیر دنبالمه
ما از اون دسته رد نیستیم خیلی وقته موندیم
اگه نبوده دستمون پر اویزوون خلق نبودیم
انگاری سرد تر شده هوای فصل زندگی
خسته تر از همیشه افتادم تو دیروزم گیر

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ اتیکت کلمه

بنام

دانلود آهنگ جدید اتیکت به نام کلمه

متن ترانه اتیکت کلمه

تلخ و شیرین میگذرونم روزگار و لحظه لحظه
همه حرفا خسته ترم میکنه و خیلی وقته
دنبال یک کلیدم بکن باز در روبرومو
پشت در نمونه حس و فکر و امید و ارزومو
بریده تر میشه نفسم از ملت پر انتظار
یک سری از خود گذاشتنا وظیفت انگار
خسته شدم از گذشته ای که پشت سرمه
گذشته ای که تند و تلخ و پیگیر دنبالمه
ما از اون دسته رد نیستیم خیلی وقته موندیم
اگه نبوده دستمون پر اویزوون خلق نبودیم
انگاری سرد تر شده هوای فصل زندگی
خسته تر از همیشه افتادم تو دیروزم گیر
تلخ و شیرین میگذرونم روزگار و لحظه لحظه
همه حرفا خسته ترم میکنه و خیلی وقته
دنبال یک کلیدم بکن باز در روبرومو
پشت در نمونه حس و فکر و امید و ارزومو
بریده تر میشه نفسم از ملت پر انتظار
یک سری از خود گذاشتنا وظیفت انگار
خسته شدم از گذشته ای که پشت سرمه
گذشته ای که تند و تلخ و پیگیر دنبالمه
ما از اون دسته رد نیستیم خیلی وقته موندیم
اگه نبوده دستمون پر اویزوون خلق نبودیم
انگاری سرد تر شده هوای فصل زندگی
خسته تر از همیشه افتادم تو دیروزم گیر

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ اتیکت کلمه