دانلود رایگان آهنگ امیر جهانی چاره عشق

دانلود رایگان آهنگ امیر جهانی چاره عشق

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر جهانی به نام چاره عشق

متن ترانه امیر جهانی چاره عشق

بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
تحمل چاره عشق است اگر طاقت   که بار نازنین بودن به جور پادشاهان است
لحو و تماشایی کجا بر من ببخشایی نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند
ملامت گوی بی حاصل ندانم درد سعدی را مگر وقتی که در کویی بروییم و مانیم
بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
تحمل چاره عشق است اگر طاقت   که بار نازنین بودن به جور پادشاهان است
لحو و تماشایی کجا بر من ببخشایی نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند
ملامت گوی بی حاصل ندانم درد سعدی را مگر وقتی که در کویی بروییم و مانیم

بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
تحمل چاره عشق است اگر طاقت که بار نازنین بودن به جور پادشاهان است
لحو و تماشایی کجا بر من ببخشایی نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند
ملامت گوی بی حاصل ندانم درد سعدی را مگر وقتی که در کویی بروییم و مانیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر جهانی چاره عشق

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر جهانی به نام چاره عشق

متن ترانه امیر جهانی چاره عشق

بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
تحمل چاره عشق است اگر طاقت   که بار نازنین بودن به جور پادشاهان است
لحو و تماشایی کجا بر من ببخشایی نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند
ملامت گوی بی حاصل ندانم درد سعدی را مگر وقتی که در کویی بروییم و مانیم
بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
تحمل چاره عشق است اگر طاقت   که بار نازنین بودن به جور پادشاهان است
لحو و تماشایی کجا بر من ببخشایی نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند
ملامت گوی بی حاصل ندانم درد سعدی را مگر وقتی که در کویی بروییم و مانیم

بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
تحمل چاره عشق است اگر طاقت که بار نازنین بودن به جور پادشاهان است
لحو و تماشایی کجا بر من ببخشایی نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند
ملامت گوی بی حاصل ندانم درد سعدی را مگر وقتی که در کویی بروییم و مانیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر جهانی چاره عشق