دانلود رایگان آهنگ بهنام و Mtf و پیمان روزای سخت

دانلود رایگان آهنگ بهنام و Mtf و پیمان روزای سخت

بنام

دانلود آهنگ جدید بهنام و Mtf و پیمان به نام روزای سخت

متن دانلود آهنگ جدید بهنام و Mtf و پیمان روزای سخت

روزای سخت روزای سرد بدون تو بدون من
بدون تو بدون من
روزای سرد بود ما باهم کام بود
اون روزا رو یادته  هر جا بودیم با همیه
خیابونای و پرسهاش
کوچه و ها و خیابوناش
تنها بی تو لند رو بالش
شبها پرواز سمت راهی مغضم
بی تو شبا دعوم نمیارم
بی تو نمیارم
انگار خوشی خوشی و سه دیوار انگار دارم نگام میکنه
سگار به فندک میخوره
شبا دورم نمیارم روز شب ندارم
اصلا من بد تو با اون نگرد تو فرشته من ادمم
تو پاک پاکی من بدم تنهایی تا ابد دیگه هیچ چی نمیخوام
کام میگیرم حبس بعد
از همه گذاشتم تو بام بعدی

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

روزای سخت روزای سرد بدون تو بدون من
بدون تو بدون من
روزای سرد بود ما باهم کام بود
اون روزا رو یادته  هر جا بودیم با همیه
خیابونای و پرسهاش
کوچه و ها و خیابوناش
تنها بی تو لند رو بالش
شبها پرواز سمت راهی مغضم
بی تو شبا دعوم نمیارم
بی تو نمیارم
انگار خوشی خوشی و سه دیوار انگار دارم نگام میکنه
سگار به فندک میخوره
شبا دورم نمیارم روز شب ندارم
اصلا من بد تو با اون نگرد تو فرشته من ادمم
تو پاک پاکی من بدم تنهایی تا ابد دیگه هیچ چی نمیخوام
کام میگیرم حبس بعد
از همه گذاشتم تو بام بعدی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهنام و Mtf و پیمان روزای سخت

بنام

دانلود آهنگ جدید بهنام و Mtf و پیمان به نام روزای سخت

متن دانلود آهنگ جدید بهنام و Mtf و پیمان روزای سخت

روزای سخت روزای سرد بدون تو بدون من
بدون تو بدون من
روزای سرد بود ما باهم کام بود
اون روزا رو یادته  هر جا بودیم با همیه
خیابونای و پرسهاش
کوچه و ها و خیابوناش
تنها بی تو لند رو بالش
شبها پرواز سمت راهی مغضم
بی تو شبا دعوم نمیارم
بی تو نمیارم
انگار خوشی خوشی و سه دیوار انگار دارم نگام میکنه
سگار به فندک میخوره
شبا دورم نمیارم روز شب ندارم
اصلا من بد تو با اون نگرد تو فرشته من ادمم
تو پاک پاکی من بدم تنهایی تا ابد دیگه هیچ چی نمیخوام
کام میگیرم حبس بعد
از همه گذاشتم تو بام بعدی

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

روزای سخت روزای سرد بدون تو بدون من
بدون تو بدون من
روزای سرد بود ما باهم کام بود
اون روزا رو یادته  هر جا بودیم با همیه
خیابونای و پرسهاش
کوچه و ها و خیابوناش
تنها بی تو لند رو بالش
شبها پرواز سمت راهی مغضم
بی تو شبا دعوم نمیارم
بی تو نمیارم
انگار خوشی خوشی و سه دیوار انگار دارم نگام میکنه
سگار به فندک میخوره
شبا دورم نمیارم روز شب ندارم
اصلا من بد تو با اون نگرد تو فرشته من ادمم
تو پاک پاکی من بدم تنهایی تا ابد دیگه هیچ چی نمیخوام
کام میگیرم حبس بعد
از همه گذاشتم تو بام بعدی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهنام و Mtf و پیمان روزای سخت