دانلود رایگان آهنگ حامد رحمانی دوست دارم

دانلود رایگان آهنگ حامد رحمانی دوست دارم

بنام

تنظیم : حامد رحمانی

دانلود آهنگ جدید حامد رحمانی به نام دوست دارم

 

چه غریبـونـه وتـنـها بـی تـو روزامــو گـذشـتــم
دل تو گــرفـتی امـا بـی تــومــن کسـی نــداشتــم
۸بـاورم نـمـیـشه میـره روز ومـاه و ســال وهـفتــه
بـاورم نـمـیشـه اون کـه نـفـسـم بود دیگــه رفـتــه
تــو ازم گـذشـتـی امـا دل مـن هــنـوز بـاهــــاتـــه
هــنـوزم عــاشـق چـشمات عـاشــق بـرق نگــاتــه
مـثـل اون روزای رفـتـه تـو رو بـازم می پـرستم
نمیگــم آخــه می دونـم که میگـن دیوونــه هـسـتـم
تــوبـگـو آخـه چـه جـوری تـو رو از خودم بگیرم
تـویی کـه اگــه نبــاشی واسـه تو مـی خوام بمیــرم
نــم نمای اشــک داغـم مـی ریـزن بـه روی گــونـــه
نـبـیـنـم تـــو رو دوبــاره ایــن دلــم مـیـشـه دیـوونـــه

 

چه غریبـونـه وتـنـها بـی تـو روزامــو گـذشـتــم
دل تو گــرفـتی امـا بـی تــومــن کسـی نــداشتــم
۸بـاورم نـمـیـشه میـره روز ومـاه و ســال وهـفتــه
بـاورم نـمـیشـه اون کـه نـفـسـم بود دیگــه رفـتــه
تــو ازم گـذشـتـی امـا دل مـن هــنـوز بـاهــــاتـــه
هــنـوزم عــاشـق چـشمات عـاشــق بـرق نگــاتــه
مـثـل اون روزای رفـتـه تـو رو بـازم می پـرستم
نمیگــم آخــه می دونـم که میگـن دیوونــه هـسـتـم
تــوبـگـو آخـه چـه جـوری تـو رو از خودم بگیرم
تـویی کـه اگــه نبــاشی واسـه تو مـی خوام بمیــرم
نــم نمای اشــک داغـم مـی ریـزن بـه روی گــونـــه
نـبـیـنـم تـــو رو دوبــاره ایــن دلــم مـیـشـه دیـوونـــه

 

چه غریبـونـه وتـنـها بـی تـو روزامــو گـذشـتــم
دل تو گــرفـتی امـا بـی تــومــن کسـی نــداشتــم
۸بـاورم نـمـیـشه میـره روز ومـاه و ســال وهـفتــه
بـاورم نـمـیشـه اون کـه نـفـسـم بود دیگــه رفـتــه
تــو ازم گـذشـتـی امـا دل مـن هــنـوز بـاهــــاتـــه
هــنـوزم عــاشـق چـشمات عـاشــق بـرق نگــاتــه
مـثـل اون روزای رفـتـه تـو رو بـازم می پـرستم
نمیگــم آخــه می دونـم که میگـن دیوونــه هـسـتـم
تــوبـگـو آخـه چـه جـوری تـو رو از خودم بگیرم
تـویی کـه اگــه نبــاشی واسـه تو مـی خوام بمیــرم
نــم نمای اشــک داغـم مـی ریـزن بـه روی گــونـــه
نـبـیـنـم تـــو رو دوبــاره ایــن دلــم مـیـشـه دیـوونـــه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد رحمانی دوست دارم

بنام

تنظیم : حامد رحمانی

دانلود آهنگ جدید حامد رحمانی به نام دوست دارم

 

چه غریبـونـه وتـنـها بـی تـو روزامــو گـذشـتــم
دل تو گــرفـتی امـا بـی تــومــن کسـی نــداشتــم
۸بـاورم نـمـیـشه میـره روز ومـاه و ســال وهـفتــه
بـاورم نـمـیشـه اون کـه نـفـسـم بود دیگــه رفـتــه
تــو ازم گـذشـتـی امـا دل مـن هــنـوز بـاهــــاتـــه
هــنـوزم عــاشـق چـشمات عـاشــق بـرق نگــاتــه
مـثـل اون روزای رفـتـه تـو رو بـازم می پـرستم
نمیگــم آخــه می دونـم که میگـن دیوونــه هـسـتـم
تــوبـگـو آخـه چـه جـوری تـو رو از خودم بگیرم
تـویی کـه اگــه نبــاشی واسـه تو مـی خوام بمیــرم
نــم نمای اشــک داغـم مـی ریـزن بـه روی گــونـــه
نـبـیـنـم تـــو رو دوبــاره ایــن دلــم مـیـشـه دیـوونـــه

 

چه غریبـونـه وتـنـها بـی تـو روزامــو گـذشـتــم
دل تو گــرفـتی امـا بـی تــومــن کسـی نــداشتــم
۸بـاورم نـمـیـشه میـره روز ومـاه و ســال وهـفتــه
بـاورم نـمـیشـه اون کـه نـفـسـم بود دیگــه رفـتــه
تــو ازم گـذشـتـی امـا دل مـن هــنـوز بـاهــــاتـــه
هــنـوزم عــاشـق چـشمات عـاشــق بـرق نگــاتــه
مـثـل اون روزای رفـتـه تـو رو بـازم می پـرستم
نمیگــم آخــه می دونـم که میگـن دیوونــه هـسـتـم
تــوبـگـو آخـه چـه جـوری تـو رو از خودم بگیرم
تـویی کـه اگــه نبــاشی واسـه تو مـی خوام بمیــرم
نــم نمای اشــک داغـم مـی ریـزن بـه روی گــونـــه
نـبـیـنـم تـــو رو دوبــاره ایــن دلــم مـیـشـه دیـوونـــه

 

چه غریبـونـه وتـنـها بـی تـو روزامــو گـذشـتــم
دل تو گــرفـتی امـا بـی تــومــن کسـی نــداشتــم
۸بـاورم نـمـیـشه میـره روز ومـاه و ســال وهـفتــه
بـاورم نـمـیشـه اون کـه نـفـسـم بود دیگــه رفـتــه
تــو ازم گـذشـتـی امـا دل مـن هــنـوز بـاهــــاتـــه
هــنـوزم عــاشـق چـشمات عـاشــق بـرق نگــاتــه
مـثـل اون روزای رفـتـه تـو رو بـازم می پـرستم
نمیگــم آخــه می دونـم که میگـن دیوونــه هـسـتـم
تــوبـگـو آخـه چـه جـوری تـو رو از خودم بگیرم
تـویی کـه اگــه نبــاشی واسـه تو مـی خوام بمیــرم
نــم نمای اشــک داغـم مـی ریـزن بـه روی گــونـــه
نـبـیـنـم تـــو رو دوبــاره ایــن دلــم مـیـشـه دیـوونـــه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد رحمانی دوست دارم