دانلود رایگان آهنگ حمید مفرح فریاد از این دل

دانلود رایگان آهنگ حمید مفرح فریاد از این دل

بنام

دانلود آهنگ جدید حمید مفرح به نام فریاد از این دل

متن ترانه حمید مفرح فریاد از این دل

 

یک دم نگشتم من شاد از دل
ای بی وفا دوست فریاد از این دل
قلب مرا شکستی اه ای داد از این دل
عهد مرا گسستی وای فریاد از این دل

زان چشم جادو مست نگاهم
دل رفته از دست گم گشته راهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

گمگشته راهم لبریز اهم
در دست طوفان چون پر کاهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

یک دم نگشتم من شاد از دل
ای بی وفا دوست فریاد از این دل
قلب مرا شکستی اه ای داد از این دل
عهد مرا گسستی وای فریاد از این دل

زان چشم جادو مست نگاهم
دل رفته از دست گم گشته راهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

گمگشته راهم لبریز اهم
در دست طوفان چون پر کاهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید مفرح فریاد از این دل

بنام

دانلود آهنگ جدید حمید مفرح به نام فریاد از این دل

متن ترانه حمید مفرح فریاد از این دل

 

یک دم نگشتم من شاد از دل
ای بی وفا دوست فریاد از این دل
قلب مرا شکستی اه ای داد از این دل
عهد مرا گسستی وای فریاد از این دل

زان چشم جادو مست نگاهم
دل رفته از دست گم گشته راهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

گمگشته راهم لبریز اهم
در دست طوفان چون پر کاهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

یک دم نگشتم من شاد از دل
ای بی وفا دوست فریاد از این دل
قلب مرا شکستی اه ای داد از این دل
عهد مرا گسستی وای فریاد از این دل

زان چشم جادو مست نگاهم
دل رفته از دست گم گشته راهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

گمگشته راهم لبریز اهم
در دست طوفان چون پر کاهم
تنها خدا گواه اه من بی گناهم
چشم دلم به راه وای من بی پناهم

یارب چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری
تارفته او از کنار من کو صبر و کو قراری
فریادم ای فتنه جوی من
بگرفته راه گلوی من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید مفرح فریاد از این دل