دانلود رایگان آهنگ ساودت شکیبایی

دانلود رایگان آهنگ ساودت شکیبایی

به همراه خسرو شکیبایی بنام

ft.
تنظیم : ساودت

دانلود آهنگ جدید ساودت بنام شکیبایی

دارم هی پا به پای نرفتن صبوری میکنم
صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند
صبوری میکنم‌تا ترنم نام تو‌در ترانه کامل تر شود
صبوری میکنم تا طلوع تبسم.
تا سهم سایه تا سراغ همسایه
صبوری میکنم
دارم هی پا به پای نرفتن صبوری میکنم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ساودت شکیبایی

به همراه خسرو شکیبایی بنام

ft.
تنظیم : ساودت

دانلود آهنگ جدید ساودت بنام شکیبایی

دارم هی پا به پای نرفتن صبوری میکنم
صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند
صبوری میکنم‌تا ترنم نام تو‌در ترانه کامل تر شود
صبوری میکنم تا طلوع تبسم.
تا سهم سایه تا سراغ همسایه
صبوری میکنم
دارم هی پا به پای نرفتن صبوری میکنم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ساودت شکیبایی

موبایل دوستان