دانلود رایگان آهنگ سروان رامین میرزادی مدافع حرم

دانلود رایگان آهنگ سروان رامین میرزادی مدافع حرم

بنام

دانلود آهنگ جدید سروان رامین میرزادی به نام مدافع حرم

متن ترانه سروان رامین میرزادی مدافع حرم

سلام به نام میهمنم بیا به خاکم ناموس تنم
به نام پرچم کشور
اره داداش مادریم ایران
اره داری صدامو میشنویی
به نام دین ببین کشتار کجا نوشتن
تو میخوای از کی بکنی رهبری
ما دنبال خون دشمانای زینیم
هر اهنگ میدی میام باافتخار
من اسم تو ترس
الان کسی هست این اهن اومده با بهتیرین
اره حکم در اموده جهانی

+ + + + + + + سلام به نام میهمنم بیا به خاکم ناموس تنم
به نام پرچم کشور
اره داداش مادریم ایران
اره داری صدامو میشنویی
به نام دین ببین کشتار کجا نوشتن
تو میخوای از کی بکنی رهبری
ما دنبال خون دشمانای زینیم
هر اهنگ میدی میام باافتخار
من اسم تو ترس
الان کسی هست این اهن اومده با بهتیرین
اره حکم در اموده جهانی
سلام به نام میهمنم بیا به خاکم ناموس تنم
به نام پرچم کشور
اره داداش مادریم ایران
اره داری صدامو میشنویی
به نام دین ببین کشتار کجا نوشتن
تو میخوای از کی بکنی رهبری
ما دنبال خون دشمانای زینیم
هر اهنگ میدی میام باافتخار
من اسم تو ترس
الان کسی هست این اهن اومده با بهتیرین
اره حکم در اموده جهانی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سروان رامین میرزادی مدافع حرم

بنام

دانلود آهنگ جدید سروان رامین میرزادی به نام مدافع حرم

متن ترانه سروان رامین میرزادی مدافع حرم

سلام به نام میهمنم بیا به خاکم ناموس تنم
به نام پرچم کشور
اره داداش مادریم ایران
اره داری صدامو میشنویی
به نام دین ببین کشتار کجا نوشتن
تو میخوای از کی بکنی رهبری
ما دنبال خون دشمانای زینیم
هر اهنگ میدی میام باافتخار
من اسم تو ترس
الان کسی هست این اهن اومده با بهتیرین
اره حکم در اموده جهانی

+ + + + + + + سلام به نام میهمنم بیا به خاکم ناموس تنم
به نام پرچم کشور
اره داداش مادریم ایران
اره داری صدامو میشنویی
به نام دین ببین کشتار کجا نوشتن
تو میخوای از کی بکنی رهبری
ما دنبال خون دشمانای زینیم
هر اهنگ میدی میام باافتخار
من اسم تو ترس
الان کسی هست این اهن اومده با بهتیرین
اره حکم در اموده جهانی
سلام به نام میهمنم بیا به خاکم ناموس تنم
به نام پرچم کشور
اره داداش مادریم ایران
اره داری صدامو میشنویی
به نام دین ببین کشتار کجا نوشتن
تو میخوای از کی بکنی رهبری
ما دنبال خون دشمانای زینیم
هر اهنگ میدی میام باافتخار
من اسم تو ترس
الان کسی هست این اهن اومده با بهتیرین
اره حکم در اموده جهانی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سروان رامین میرزادی مدافع حرم