دانلود رایگان آهنگ عزت زاهدی سبزه نگار

دانلود رایگان آهنگ عزت زاهدی سبزه نگار

بنام


تنظیم : غلام بابایی

 

دانلود آهنگ جدید عزت زاهدی بنام سبزه نگار

از در کوچه گذر کن
برمن خسته نظر کن
در برو بیا رقیا عشق
خدایی تو چرا از من
جدایی سبز نگات یا
نگات چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
سبز نگات یا نگات
چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
تا دنیا ذنیا ست
من دوست دارم
میدونی اخه بی تو
کم میارم من میخوام
پیش تو باشم تا ابد
نیاد اون روز بگی که
دوست ندارم
من بی تو تنهام تو دنیای

از در کوچه گذر کن
برمن خسته نظر کن
در برو بیا رقیا عشق
خدایی تو چرا از من
جدایی سبز نگات یا
نگات چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
سبز نگات یا نگات
چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
تا دنیا ذنیا ست
من دوست دارم
میدونی اخه بی تو
کم میارم من میخوام
پیش تو باشم تا ابد
نیاد اون روز بگی که
دوست ندارم
من بی تو تنهام تو دنیای

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عزت زاهدی سبزه نگار

بنام


تنظیم : غلام بابایی

 

دانلود آهنگ جدید عزت زاهدی بنام سبزه نگار

از در کوچه گذر کن
برمن خسته نظر کن
در برو بیا رقیا عشق
خدایی تو چرا از من
جدایی سبز نگات یا
نگات چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
سبز نگات یا نگات
چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
تا دنیا ذنیا ست
من دوست دارم
میدونی اخه بی تو
کم میارم من میخوام
پیش تو باشم تا ابد
نیاد اون روز بگی که
دوست ندارم
من بی تو تنهام تو دنیای

از در کوچه گذر کن
برمن خسته نظر کن
در برو بیا رقیا عشق
خدایی تو چرا از من
جدایی سبز نگات یا
نگات چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
سبز نگات یا نگات
چشم غمار
میدونی میدونی
دوست دارم همیشه
بهار همیشه بهار
یادگار قشنگ یارم
تا دنیا ذنیا ست
من دوست دارم
میدونی اخه بی تو
کم میارم من میخوام
پیش تو باشم تا ابد
نیاد اون روز بگی که
دوست ندارم
من بی تو تنهام تو دنیای

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عزت زاهدی سبزه نگار

کرمان نیوز