دانلود رایگان آهنگ محمد سهرابی عروسک

دانلود رایگان آهنگ محمد سهرابی عروسک

بنام

ترانه : شاهکار بینش پژوه – آهنگ و تنظیم : امیرعلی رزاقی

 

 

دانلود آهنگ جدید محمد سهرابی بنام عروسک

 

 

&#۶۵۲۵۱;ن یه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۷;نه &#۶۵۱۷۵;و &#۶۵۲۰۳;راب                             ﻣن یه ﻋﻣری ﺗوی ﺧواب
&#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;و در&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۰;                                  ﺣﺗﺎ از ﯾﮫ ﻗطره  آب
&#۶۵۱۷۵;و یه &#۶۴۴۰۰;ودک &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۹۹; سهم &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۳;تنه
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; از &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۲; د&#۶۵۲۴۷;ت &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ده ر&#۶۵۲۳۵;تنه
*************
روزای اول &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زی &#۶۵۱۷۵;و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;ن
&#۶۵۱۸۷;ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ت از روی &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹;  ﺑود
تو کویر این تن تشنه ی خسته
&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۷۵;و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;رون &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ک ز&#۶۵۲۵۵;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹;  ﺑود
*************
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; یه روز &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;زه &#۶۵۱۹۱;ر&#۶۴۵۱۰;دی
&#۶۵۲۵۱;و ط&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;  ﺑﺎ دو ﺗﺎ ﭼﺷﻣﺎی آﺑﯽ
&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹;  ﻋﺎﺷﻘش ﺷدی ﻣﻧو ﻧﻣﯽ ﺧوای
&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹;  ﺗو کهنه ﺷودی ﺑدی ﺧراﺑﯽ
دیگه &#۶۵۱۶۹;وی کهنگی &#۶۴۴۰۴;ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۵;م ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;
*************
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; اون &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;زه &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۵;گه
&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹;  زﯾر و رو شه دﻧﯾﺎی ﺑدی که
ارز&#۶۵۲۰۷;ش به ظ&#۶۵۱۶۶;هره به آب و ر&#۶۵۲۵۵;گه
**************
&#۶۵۲۵۱;ن بهار &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;وفه                   ﺗو ﺧﺷوﻧت ﺗﮕرگ
&#۶۵۱۷۵;و یه &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۰;ز &#۶۵۲۵۱;ن یه &#۶۵۱۶۹;رگ                ﺣﺎﻻ ﻧزدﯾﮑﺎی ﻣرگ
&#۶۵۱۷۵;و یه &#۶۴۴۰۰;ودک &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۹۹; سهم &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۳;تنه
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; از &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۲; د&#۶۵۲۴۷;ت &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ده ر&#۶۵۲۳۵;تنه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد سهرابی عروسک

بنام

ترانه : شاهکار بینش پژوه – آهنگ و تنظیم : امیرعلی رزاقی

 

 

دانلود آهنگ جدید محمد سهرابی بنام عروسک

 

 

&#۶۵۲۵۱;ن یه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۷;نه &#۶۵۱۷۵;و &#۶۵۲۰۳;راب                             ﻣن یه ﻋﻣری ﺗوی ﺧواب
&#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;و در&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۰;                                  ﺣﺗﺎ از ﯾﮫ ﻗطره  آب
&#۶۵۱۷۵;و یه &#۶۴۴۰۰;ودک &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۹۹; سهم &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۳;تنه
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; از &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۲; د&#۶۵۲۴۷;ت &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ده ر&#۶۵۲۳۵;تنه
*************
روزای اول &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زی &#۶۵۱۷۵;و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;ن
&#۶۵۱۸۷;ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ت از روی &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹;  ﺑود
تو کویر این تن تشنه ی خسته
&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۷۵;و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;رون &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ک ز&#۶۵۲۵۵;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹;  ﺑود
*************
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; یه روز &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;زه &#۶۵۱۹۱;ر&#۶۴۵۱۰;دی
&#۶۵۲۵۱;و ط&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;  ﺑﺎ دو ﺗﺎ ﭼﺷﻣﺎی آﺑﯽ
&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹;  ﻋﺎﺷﻘش ﺷدی ﻣﻧو ﻧﻣﯽ ﺧوای
&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹;  ﺗو کهنه ﺷودی ﺑدی ﺧراﺑﯽ
دیگه &#۶۵۱۶۹;وی کهنگی &#۶۴۴۰۴;ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۵;م ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;
*************
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; اون &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;زه &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۵;گه
&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹;  زﯾر و رو شه دﻧﯾﺎی ﺑدی که
ارز&#۶۵۲۰۷;ش به ظ&#۶۵۱۶۶;هره به آب و ر&#۶۵۲۵۵;گه
**************
&#۶۵۲۵۱;ن بهار &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;وفه                   ﺗو ﺧﺷوﻧت ﺗﮕرگ
&#۶۵۱۷۵;و یه &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۰;ز &#۶۵۲۵۱;ن یه &#۶۵۱۶۹;رگ                ﺣﺎﻻ ﻧزدﯾﮑﺎی ﻣرگ
&#۶۵۱۷۵;و یه &#۶۴۴۰۰;ودک &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۲۷;رو&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۹۹; سهم &#۶۵۲۵۱;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۳;تنه
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; از &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۲; د&#۶۵۲۴۷;ت &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ده ر&#۶۵۲۳۵;تنه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد سهرابی عروسک

خبرگزاری ایران