دانلود رایگان آهنگ مصطفی اسماعیلی مسیر مه آلود

دانلود رایگان آهنگ مصطفی اسماعیلی مسیر مه آلود

بنام

دانلود آهنگ جدید مصطفی اسماعیلی به نام مسیر مه آلود

متن ترانه مصطفی اسماعیلی مسیر مه آلود

ناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسردو تن سوزوطوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
تموم درختای بی برگ شهر شدن مظهرمرگ احساس من
کلاغای شوم توی آسمون شایدباحضورت ازاینجا برن
بگیردستای سردویخ کردمو فقط تومیتونی پناهم بشی
توی این مسیرمه آلودسرد تومیتونی خورشید راهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم
پناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسرد وتن سوزو طوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
هوای دلم عمریه برفیه یه کوهم که درگیر یک بهمنه
بیاتادوباره دلم گرم شه وجودتوتنها امید منه
بگیردستای سردویخ کردموفقط تومیتوتی پناهم بشی
توی این مسیر مه آلودسرد تومیتونی خورشیدراهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم
ناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسردو تن سوزوطوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
تموم درختای بی برگ شهر شدن مظهرمرگ احساس من
کلاغای شوم توی آسمون شایدباحضورت ازاینجا برن
بگیردستای سردویخ کردمو فقط تومیتونی پناهم بشی
توی این مسیرمه آلودسرد تومیتونی خورشید راهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم
پناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسرد وتن سوزو طوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
هوای دلم عمریه برفیه یه کوهم که درگیر یک بهمنه
بیاتادوباره دلم گرم شه وجودتوتنها امید منه
بگیردستای سردویخ کردموفقط تومیتوتی پناهم بشی
توی این مسیر مه آلودسرد تومیتونی خورشیدراهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی اسماعیلی مسیر مه آلود

بنام

دانلود آهنگ جدید مصطفی اسماعیلی به نام مسیر مه آلود

متن ترانه مصطفی اسماعیلی مسیر مه آلود

ناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسردو تن سوزوطوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
تموم درختای بی برگ شهر شدن مظهرمرگ احساس من
کلاغای شوم توی آسمون شایدباحضورت ازاینجا برن
بگیردستای سردویخ کردمو فقط تومیتونی پناهم بشی
توی این مسیرمه آلودسرد تومیتونی خورشید راهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم
پناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسرد وتن سوزو طوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
هوای دلم عمریه برفیه یه کوهم که درگیر یک بهمنه
بیاتادوباره دلم گرم شه وجودتوتنها امید منه
بگیردستای سردویخ کردموفقط تومیتوتی پناهم بشی
توی این مسیر مه آلودسرد تومیتونی خورشیدراهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم
ناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسردو تن سوزوطوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
تموم درختای بی برگ شهر شدن مظهرمرگ احساس من
کلاغای شوم توی آسمون شایدباحضورت ازاینجا برن
بگیردستای سردویخ کردمو فقط تومیتونی پناهم بشی
توی این مسیرمه آلودسرد تومیتونی خورشید راهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم
پناهم بده توی آغوش تو نذارطعمه ی این زمستون بشم
هواسرد وتن سوزو طوفانیه من اینجا به سختی نفس میکشم
هوای دلم عمریه برفیه یه کوهم که درگیر یک بهمنه
بیاتادوباره دلم گرم شه وجودتوتنها امید منه
بگیردستای سردویخ کردموفقط تومیتوتی پناهم بشی
توی این مسیر مه آلودسرد تومیتونی خورشیدراهم بشی
همه لحظه هاروبه یادتوام بایادت زمستون وسرمیکنم
یه روزی تموم میشه این برف سرد به عشقت بهاروخبرمیکنم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی اسماعیلی مسیر مه آلود