دانلود رایگان آهنگ مهدی روانبخش ماه بهمن

دانلود رایگان آهنگ مهدی روانبخش ماه بهمن

بنام


ترانه : مریم حسینی – تنظیم : آرش جلالی – مستر : محسن یوسفی

 دانلود آهنگ جدید مهدی روانبخش بنام ماه بهمن

متن ترانه مهدی روانبخش بنام ماه بهمن

رسیده ماه بهمن ماه غرور میهن ماه جشن و آزادی

ماه خورشید روشن رسیده ماه ایثار ماه سرور و وحدت

ماه پیروزی دین ماه شکست دشمن

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور  با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

 

رسیده ماه بهمن ماه غرور میهن ماه جشن و آزادی

ماه خورشید روشن رسیده ماه ایثار ماه سرور و وحدت

ماه پیروزی دین ماه شکست دشمن

با شعار یا الله رسید وقت شدی رسید رهبر نور  با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی روانبخش ماه بهمن

بنام


ترانه : مریم حسینی – تنظیم : آرش جلالی – مستر : محسن یوسفی

 دانلود آهنگ جدید مهدی روانبخش بنام ماه بهمن

متن ترانه مهدی روانبخش بنام ماه بهمن

رسیده ماه بهمن ماه غرور میهن ماه جشن و آزادی

ماه خورشید روشن رسیده ماه ایثار ماه سرور و وحدت

ماه پیروزی دین ماه شکست دشمن

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور  با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

 

رسیده ماه بهمن ماه غرور میهن ماه جشن و آزادی

ماه خورشید روشن رسیده ماه ایثار ماه سرور و وحدت

ماه پیروزی دین ماه شکست دشمن

با شعار یا الله رسید وقت شدی رسید رهبر نور  با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

رسیده ماه شرافت ماه سرخ شهادت ماه نسل شقایق ماه عشق و رفاقت

رسیده ماه قرآن آباد شد خاک ایران سرسبز شد بهاران با همت دلیران

با شعار یا الله رسید وقت شادی رسید رهبر نور با شعار آزادی

غروب کرد سیاهی طلوع کرد حقیقت پابند باد ایران با خون سرخ غیرت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی روانبخش ماه بهمن