دانلود رایگان آهنگ مهران احمدی آرامش ۲

دانلود رایگان آهنگ مهران احمدی آرامش ۲

بنام

دانلود آهنگ جدید مهران احمدی به نام آرامش ۲

متن ترانه مهران احمدی آرامش ۲

آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن
آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن
آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت

مهران احمدی آرامش ۲

همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن
آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهران احمدی آرامش ۲

بنام

دانلود آهنگ جدید مهران احمدی به نام آرامش ۲

متن ترانه مهران احمدی آرامش ۲

آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن
آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن
آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت

مهران احمدی آرامش ۲

همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن
آرامش یعنی آرایش غلیظت
یعنی به عشق تو مریضم
یعنی اسمشو چاپ کردی رو پیرهنت
رامش یعنی چشمام که شدن کاسه خون
اسون اشک ریخت واسه حال امشب
مادرم نماز دعا واسه من
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم
واسه اون خندهاش
واسه ما خسته بودی همش
واسه اون سرها
واسه اون هی میگیره خندت
همه چی رو بهم زندیم
سیگار حتی منو ارووم نکرد
میخوان منو خرابمم کم
وگرنه خرایم میکنن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهران احمدی آرامش ۲