دانلود رایگان آهنگ هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ گربه شکل

دانلود رایگان آهنگ هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ گربه شکل

هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ بنام

Hadi Jahan Ft Afshin Ahmadi Ft Ahmad Sartip

 

 

دانلود آهنگ جدید هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ بنام گربه شکل

 

گاهی وقتامینویسم ازاین وطن
کف دستم عرق کرده یاکه گریه کرده قلم
نمیدونم کجای این قصه رو بدرقم زدم
که هرقدم دورمیشم ازفروهر
یه حرفهایی هست که دل نفربه نفره
این آریایی هاروکرده پردردتر
یادمون رفته چی توبه مایاددادی
هرچی ازتومونده بودویه شبه به باددادیم
روی سنگ مقبرتونوشتم بایه دست خط خیلی خوب
امروز روزخیلی توپی بود
فازتوکشیده شدبه غم،یکم توداشتی اماغم
که ایران ماسرفرازشه نباشه شبیه ویرانه ها
کام تلخ رسیدن به ته خط،دزدیدن یه حس بد
نمیشی بلد،ازبیخ بوده راهه غلط
خوابایی که شب دیدم وصبحش شده تعبیر
برج میلادهم کم میشه فاصلش اززیرزمین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردداره این سرزمین
خوابگاه گربه شکل ایران زمین
سرفرازبادایران ما
کوربادچشم شیرخشمگین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردداره سرزمین،خوابن همه ببین
برج میلادزیرزمین،گرگهای درکمین
مردهای خسته وزانوبرزمین
شیرزنان شیردوش از…شرمگین
خوابگاه گربه شکل ایران زمین پایدار
کوربادچشم شیرخشمگین
خوابه توی رختخواب
قاب عکسه زندگیم
مردارخوارباش،گل باش
خوارباش،تیزباش،خنگ باش
میزبان شعرباش
نقش بنده خنده باش
قفل نشوروبندکاش
قول بده تو قول بده
روی تختخواب نمیرهرشب خوابی که میبینی قشنگ داره تعبیر
روی آسفالت سفت وسخت همین خیابون
یه روز میاد که مادیگه نمیخوریم باطوم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ گربه شکل

هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ بنام

Hadi Jahan Ft Afshin Ahmadi Ft Ahmad Sartip

 

 

دانلود آهنگ جدید هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ بنام گربه شکل

 

گاهی وقتامینویسم ازاین وطن
کف دستم عرق کرده یاکه گریه کرده قلم
نمیدونم کجای این قصه رو بدرقم زدم
که هرقدم دورمیشم ازفروهر
یه حرفهایی هست که دل نفربه نفره
این آریایی هاروکرده پردردتر
یادمون رفته چی توبه مایاددادی
هرچی ازتومونده بودویه شبه به باددادیم
روی سنگ مقبرتونوشتم بایه دست خط خیلی خوب
امروز روزخیلی توپی بود
فازتوکشیده شدبه غم،یکم توداشتی اماغم
که ایران ماسرفرازشه نباشه شبیه ویرانه ها
کام تلخ رسیدن به ته خط،دزدیدن یه حس بد
نمیشی بلد،ازبیخ بوده راهه غلط
خوابایی که شب دیدم وصبحش شده تعبیر
برج میلادهم کم میشه فاصلش اززیرزمین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردداره این سرزمین
خوابگاه گربه شکل ایران زمین
سرفرازبادایران ما
کوربادچشم شیرخشمگین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردداره سرزمین،خوابن همه ببین
برج میلادزیرزمین،گرگهای درکمین
مردهای خسته وزانوبرزمین
شیرزنان شیردوش از…شرمگین
خوابگاه گربه شکل ایران زمین پایدار
کوربادچشم شیرخشمگین
خوابه توی رختخواب
قاب عکسه زندگیم
مردارخوارباش،گل باش
خوارباش،تیزباش،خنگ باش
میزبان شعرباش
نقش بنده خنده باش
قفل نشوروبندکاش
قول بده تو قول بده
روی تختخواب نمیرهرشب خوابی که میبینی قشنگ داره تعبیر
روی آسفالت سفت وسخت همین خیابون
یه روز میاد که مادیگه نمیخوریم باطوم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ هادی جهان و افشین احمدی و احمد سرتیپ گربه شکل

خبرگزاری ایران