دانلود رایگان آهنگ پدرام آزاد بدرود (ریمیکس)

دانلود رایگان آهنگ پدرام آزاد بدرود (ریمیکس)

بنام

دانلود آهنگ جدید پدرام آزاد به نام بدرود (ریمیکس)

متن ترانه پدرام آزاد بدرود (ریمیکس)

آخر این قصه من باختم تو چرا میری
همه ی دنیاتو من ساختم از چی دلگیری
تو که درگیر دنیاتی منمو رویا
مرد اون روزات من بودم زن اون روز
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر شوق پرواز برای م
زندگی رفت با لبخند تو مرگ مرا فهمید
پشت تقدیر تلخ من گریه هم خندید
عاشقت بودم اما تو عاشقش کردی
تا خود مرگ میمانم تا که برگرد
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من

++++++++++++++++++++++

آخر این قصه من باختم تو چرا میری
همه ی دنیاتو من ساختم از چی دلگیری
تو که درگیر دنیاتی منمو رویا
مرد اون روزات من بودم زن اون روز
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر شوق پرواز برای م
زندگی رفت با لبخند تو مرگ مرا فهمید
پشت تقدیر تلخ من گریه هم خندید
عاشقت بودم اما تو عاشقش کردی
تا خود مرگ میمانم تا که برگرد
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پدرام آزاد بدرود (ریمیکس)

بنام

دانلود آهنگ جدید پدرام آزاد به نام بدرود (ریمیکس)

متن ترانه پدرام آزاد بدرود (ریمیکس)

آخر این قصه من باختم تو چرا میری
همه ی دنیاتو من ساختم از چی دلگیری
تو که درگیر دنیاتی منمو رویا
مرد اون روزات من بودم زن اون روز
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر شوق پرواز برای م
زندگی رفت با لبخند تو مرگ مرا فهمید
پشت تقدیر تلخ من گریه هم خندید
عاشقت بودم اما تو عاشقش کردی
تا خود مرگ میمانم تا که برگرد
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من

++++++++++++++++++++++

آخر این قصه من باختم تو چرا میری
همه ی دنیاتو من ساختم از چی دلگیری
تو که درگیر دنیاتی منمو رویا
مرد اون روزات من بودم زن اون روز
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر شوق پرواز برای م
زندگی رفت با لبخند تو مرگ مرا فهمید
پشت تقدیر تلخ من گریه هم خندید
عاشقت بودم اما تو عاشقش کردی
تا خود مرگ میمانم تا که برگرد
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من
بدرود ای عشق من با تو بدرود تمام من
بعد تو  هیچ نمانده گر  شوق پرواز برای من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پدرام آزاد بدرود (ریمیکس)