دانلود رایگان آهنگ دانلود آهنگ جدید یاسر Mz & مجتبی شاخص بنام میریم جلو

دانلود رایگان آهنگ دانلود آهنگ جدید یاسر Mz & مجتبی شاخص بنام میریم جلو

& بنام

&

دانلود آهنگ جدید یاسر Mz & مجتبی شاخص به نام میریم جلو

متن ترانه یاسر Mz & مجتبی شاخص میریم جلو

 

باز دوباره پای کار پایدار
جزرو مد میکنیم توی رپ فارس
دست شمام لوله باز
کام به کام دوده ها
استعداد ندارن اونا باو
دلیله بالا امدن پوله باز
بدون رپ تو خون ماست

میخوای ما رو ببینی ما باهات حرفی نداریم
همه رو له میکنیم انگاری ته سیگارین
شما کیسه بوکسینو ما هم رزمی کاریم

باز دوباره پای کار پایدار
جزرو مد میکنیم توی رپ فارس
دست شمام لوله باز
کام به کام دوده ها
استعداد ندارن اونا باو
دلیله بالا امدن پوله باز
بدون رپ تو خون ماست

میخوای ما رو ببینی ما باهات حرفی نداریم
همه رو له میکنیم انگاری ته سیگارین
شما کیسه بوکسینو ما هم رزمی کاریم

باز دوباره پای کار پایدار
جزرو مد میکنیم توی رپ فارس
دست شمام لوله باز
کام به کام دوده ها
استعداد ندارن اونا باو
دلیله بالا امدن پوله باز
بدون رپ تو خون ماست

میخوای ما رو ببینی ما باهات حرفی نداریم
همه رو له میکنیم انگاری ته سیگارین
شما کیسه بوکسینو ما هم رزمی کاریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ دانلود آهنگ جدید یاسر Mz & مجتبی شاخص بنام میریم جلو

& بنام

&

دانلود آهنگ جدید یاسر Mz & مجتبی شاخص به نام میریم جلو

متن ترانه یاسر Mz & مجتبی شاخص میریم جلو

 

باز دوباره پای کار پایدار
جزرو مد میکنیم توی رپ فارس
دست شمام لوله باز
کام به کام دوده ها
استعداد ندارن اونا باو
دلیله بالا امدن پوله باز
بدون رپ تو خون ماست

میخوای ما رو ببینی ما باهات حرفی نداریم
همه رو له میکنیم انگاری ته سیگارین
شما کیسه بوکسینو ما هم رزمی کاریم

باز دوباره پای کار پایدار
جزرو مد میکنیم توی رپ فارس
دست شمام لوله باز
کام به کام دوده ها
استعداد ندارن اونا باو
دلیله بالا امدن پوله باز
بدون رپ تو خون ماست

میخوای ما رو ببینی ما باهات حرفی نداریم
همه رو له میکنیم انگاری ته سیگارین
شما کیسه بوکسینو ما هم رزمی کاریم

باز دوباره پای کار پایدار
جزرو مد میکنیم توی رپ فارس
دست شمام لوله باز
کام به کام دوده ها
استعداد ندارن اونا باو
دلیله بالا امدن پوله باز
بدون رپ تو خون ماست

میخوای ما رو ببینی ما باهات حرفی نداریم
همه رو له میکنیم انگاری ته سیگارین
شما کیسه بوکسینو ما هم رزمی کاریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ دانلود آهنگ جدید یاسر Mz & مجتبی شاخص بنام میریم جلو