دانلود رایگان آهنگ احسان رستمی جانانه شو

دانلود رایگان آهنگ احسان رستمی جانانه شو

بنام

آهنگ و تنظیم : معین قلی تبار

دانلود آهنگ جدید احسان رستمی به نام جانانه شو

متن ترانه احسان رستمی جانانه شو

 

حیلت رهاکن عاشقادیوانه شودیوانه شوواندردلاآتش درآپروانه شوپروانه شوپروانه شو
هم خویش رابیگانه کن هم خانه راویرانه کن وانگه بیاباعاشقان همخانه شوهمخانه شو
روسینه روچون سینه ها
هفت اب شوازکینه ها
وانگه شراب عشق را
پیمانه شوپیمانه شو
بایدک جمله جان شوی تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو
یک مدتی ارکان بدی
یک مدتی حیوان بدی
یک مدتی چون جان شدی
جانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
افسانه شوافسانه شو
ویرانه شوویرانه شو
نطقه زبان راترک کن
بی چانه شو بی چانه شو
بایدک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
باید ک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی
گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو

 

حیلت رهاکن عاشقادیوانه شودیوانه شوواندردلاآتش درآپروانه شوپروانه شوپروانه شو
هم خویش رابیگانه کن هم خانه راویرانه کن وانگه بیاباعاشقان همخانه شوهمخانه شو
روسینه روچون سینه ها
هفت اب شوازکینه ها
وانگه شراب عشق را
پیمانه شوپیمانه شو
بایدک جمله جان شوی تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو
یک مدتی ارکان بدی
یک مدتی حیوان بدی
یک مدتی چون جان شدی
جانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
افسانه شوافسانه شو
ویرانه شوویرانه شو
نطقه زبان راترک کن
بی چانه شو بی چانه شو
بایدک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
باید ک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی
گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان رستمی جانانه شو

بنام

آهنگ و تنظیم : معین قلی تبار

دانلود آهنگ جدید احسان رستمی به نام جانانه شو

متن ترانه احسان رستمی جانانه شو

 

حیلت رهاکن عاشقادیوانه شودیوانه شوواندردلاآتش درآپروانه شوپروانه شوپروانه شو
هم خویش رابیگانه کن هم خانه راویرانه کن وانگه بیاباعاشقان همخانه شوهمخانه شو
روسینه روچون سینه ها
هفت اب شوازکینه ها
وانگه شراب عشق را
پیمانه شوپیمانه شو
بایدک جمله جان شوی تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو
یک مدتی ارکان بدی
یک مدتی حیوان بدی
یک مدتی چون جان شدی
جانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
افسانه شوافسانه شو
ویرانه شوویرانه شو
نطقه زبان راترک کن
بی چانه شو بی چانه شو
بایدک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
باید ک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی
گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو

 

حیلت رهاکن عاشقادیوانه شودیوانه شوواندردلاآتش درآپروانه شوپروانه شوپروانه شو
هم خویش رابیگانه کن هم خانه راویرانه کن وانگه بیاباعاشقان همخانه شوهمخانه شو
روسینه روچون سینه ها
هفت اب شوازکینه ها
وانگه شراب عشق را
پیمانه شوپیمانه شو
بایدک جمله جان شوی تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو
یک مدتی ارکان بدی
یک مدتی حیوان بدی
یک مدتی چون جان شدی
جانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
جانانه شوجانانه شو
افسانه شوافسانه شو
ویرانه شوویرانه شو
نطقه زبان راترک کن
بی چانه شو بی چانه شو
بایدک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی گرسوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
باید ک جمله جان شوی
تالایقه جانان شوی
گرسوی مستان میروی
مستانه شومستانه شو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احسان رستمی جانانه شو