دانلود رایگان آهنگ امین اهوازی برم یا که نرم

دانلود رایگان آهنگ امین اهوازی برم یا که نرم

بنام

آرمان اسماعیلی

 

دانلود آهنگ جدید امین اهوازی بنام برم یا که نرم

 

 

شب جمعه بود

گفتم حالیم به خودم بدم

برم تو نخ مردمو سر و گوشی اب بدم

سرو ریشو پَسُ پیشُ صافو صوفو تیپ کنم

اگرم شانس بیاد یه تیکرو تور کنم

از اونجا که همه میگن خوشتیپ این شهر منم

تموم دخترا سرو دس میشکنن

برو که جون چی بنزینو اب داره

اگر چه مهم نیست که رنگو رویی نداره

گازیدمو گازیدم

به دیسکوتک رسیدم

دم در دیسکو تک چنتا اخترو دیدم

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ نهومیش داشت دنبال یه اصغر میگششت میگی برم یا که نرم

میگی برم   یاکه نرم

اینبار اگه نرم کلا میره سرم

برو بابا     برم   برو بابا    کلا میره سرم   بروبابا    برررم

برو بابا بروبابا کلاه میره سرم
این پا و اون پا کردم    سینرو سپر کردم

خوب بعدش چی شد

حالا گوش کن

حال منو حال اونو

هر دو ریختیم تو یه کاسه

فهمیدیم فاطی جون هر شب اونجا پلاسه

چکو چونه زدیم

خووب     سکو سونه زدیم

بعد      فاطیرو همونجا در دیسکو تور زیدیم برو جا و کار دیگه

حالو حول کار دیگه       سوار کادیلاک شو

بیخیالو   ولو شو    بخشکی شانس   الان باید اینطور بشه

این یابوی لعنتیم    دیگه روشن نمیشه

الستون   ولستون    تاکسی حالا برسون

مارو به یه هتل   دنجو دوری برسون

تا رسیدیم هتل    ها ها   میگی برم یاکه نرم

میگی برم یاکه نرم   اینبار اگر نرم کلاه میره سرم

بروبابا   میگی برم    بروبابا کلاه میرسم    بروبابا   میگی برم

برو بابا کلا میره سرم
تموم این حرفا و اون شب کذاییم گذشت

تو خونه بودیم که یهوتلفن زنگ زد            الوو سلام منم فاطی

فاطی کیه فاطی چیه همچین کسی ندیدم این اسمو بنده تا بحال تو عمرم هم نشنیدم

دست از سر ما بردار پا رو دم ما نزار       خدا بده روزیتو تله جای دیگه بزار

داشتم می افتادم یواش یواش تو تله جوون تو شیره مالیدم سر فاطمهره

خوشتیپیم   میدونی از این دردسرا داره      هرکس میاد سراغمون میخاد قرار بزاره

هرچی بهتون میگم   هر جا میرم با من بیاید

تو خونه نشینید تا مامانتون بیاد فردا شب با یه اختر دیگه   قرار دارم

میخام باهاش تو یه ساندویچی   قرار بزارم        برم یاکه نرم

میگی برم یاکه نرم    اینبار اگه نرم کلاه میره سرم      برو بابا   برررم

برو بابا   کلاه میره سرم     بروبابا   برررم برو بابا کلاه مییره سرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین اهوازی برم یا که نرم

بنام

آرمان اسماعیلی

 

دانلود آهنگ جدید امین اهوازی بنام برم یا که نرم

 

 

شب جمعه بود

گفتم حالیم به خودم بدم

برم تو نخ مردمو سر و گوشی اب بدم

سرو ریشو پَسُ پیشُ صافو صوفو تیپ کنم

اگرم شانس بیاد یه تیکرو تور کنم

از اونجا که همه میگن خوشتیپ این شهر منم

تموم دخترا سرو دس میشکنن

برو که جون چی بنزینو اب داره

اگر چه مهم نیست که رنگو رویی نداره

گازیدمو گازیدم

به دیسکوتک رسیدم

دم در دیسکو تک چنتا اخترو دیدم

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ نهومیش داشت دنبال یه اصغر میگششت میگی برم یا که نرم

میگی برم   یاکه نرم

اینبار اگه نرم کلا میره سرم

برو بابا     برم   برو بابا    کلا میره سرم   بروبابا    برررم

برو بابا بروبابا کلاه میره سرم
این پا و اون پا کردم    سینرو سپر کردم

خوب بعدش چی شد

حالا گوش کن

حال منو حال اونو

هر دو ریختیم تو یه کاسه

فهمیدیم فاطی جون هر شب اونجا پلاسه

چکو چونه زدیم

خووب     سکو سونه زدیم

بعد      فاطیرو همونجا در دیسکو تور زیدیم برو جا و کار دیگه

حالو حول کار دیگه       سوار کادیلاک شو

بیخیالو   ولو شو    بخشکی شانس   الان باید اینطور بشه

این یابوی لعنتیم    دیگه روشن نمیشه

الستون   ولستون    تاکسی حالا برسون

مارو به یه هتل   دنجو دوری برسون

تا رسیدیم هتل    ها ها   میگی برم یاکه نرم

میگی برم یاکه نرم   اینبار اگر نرم کلاه میره سرم

بروبابا   میگی برم    بروبابا کلاه میرسم    بروبابا   میگی برم

برو بابا کلا میره سرم
تموم این حرفا و اون شب کذاییم گذشت

تو خونه بودیم که یهوتلفن زنگ زد            الوو سلام منم فاطی

فاطی کیه فاطی چیه همچین کسی ندیدم این اسمو بنده تا بحال تو عمرم هم نشنیدم

دست از سر ما بردار پا رو دم ما نزار       خدا بده روزیتو تله جای دیگه بزار

داشتم می افتادم یواش یواش تو تله جوون تو شیره مالیدم سر فاطمهره

خوشتیپیم   میدونی از این دردسرا داره      هرکس میاد سراغمون میخاد قرار بزاره

هرچی بهتون میگم   هر جا میرم با من بیاید

تو خونه نشینید تا مامانتون بیاد فردا شب با یه اختر دیگه   قرار دارم

میخام باهاش تو یه ساندویچی   قرار بزارم        برم یاکه نرم

میگی برم یاکه نرم    اینبار اگه نرم کلاه میره سرم      برو بابا   برررم

برو بابا   کلاه میره سرم     بروبابا   برررم برو بابا کلاه مییره سرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین اهوازی برم یا که نرم