دانلود رایگان آهنگ بابک شلمان هنوزم میشه خندید

دانلود رایگان آهنگ بابک شلمان هنوزم میشه خندید

بنام

دانلود آهنگ جدید بابک شلمان بنام هنوزم میشه خندید

 

هنوزم میشه خندید و به این دنیا دهن کج کرد
با این نا سازگاریشم درست مثل حخودش لج کرد
ببین اونقد دیونم برام بی معنیه وحشت
نه میترسم از این کابوس نه میبازم به این حسرت
هنوزم روی پاهامم نیاز من ترحم نیست
ببین پشت سرم حرفه غمم حرفای مردم نیست
با این دیونگی میشه شبای سرد و از رو برد
تو شب های دل غمگین که معصومانه بد اورد
برو بغض نگاه تو پریشونیمو بد تر کرد
نیاز من ترحم نیست اگه عاشق شدی برگرد
هنوزم میشه خندید و به این دنیا دهن کج کرد
با این نا سازگاریشم درست مثل حخودش لج کرد
ببین اونقد دیونم برام بی معنیه وحشت
نه میترسم از این کابوس نه میبازم به این حسرت
هنوزم روی پاهامم نیاز من ترحم نیست
ببین پشت سرم حرفه غمم حرفای مردم نیست
با این دیونگی میشه شبای سرد و از رو برد
تو شب های دل غمگین که معصومانه بد اورد
برو بغض نگاه تو پریشونیمو بد تر کرد
نیاز من ترحم نیست اگه عاشق شدی برگرد
هنوزم میشه خندید و به این دنیا دهن کج کرد
با این نا سازگاریشم درست مثل حخودش لج کرد
ببین اونقد دیونم برام بی معنیه وحشت
نه میترسم از این کابوس نه میبازم به این حسرت
هنوزم روی پاهامم نیاز من ترحم نیست
ببین پشت سرم حرفه غمم حرفای مردم نیست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بابک شلمان هنوزم میشه خندید

بنام

دانلود آهنگ جدید بابک شلمان بنام هنوزم میشه خندید

 

هنوزم میشه خندید و به این دنیا دهن کج کرد
با این نا سازگاریشم درست مثل حخودش لج کرد
ببین اونقد دیونم برام بی معنیه وحشت
نه میترسم از این کابوس نه میبازم به این حسرت
هنوزم روی پاهامم نیاز من ترحم نیست
ببین پشت سرم حرفه غمم حرفای مردم نیست
با این دیونگی میشه شبای سرد و از رو برد
تو شب های دل غمگین که معصومانه بد اورد
برو بغض نگاه تو پریشونیمو بد تر کرد
نیاز من ترحم نیست اگه عاشق شدی برگرد
هنوزم میشه خندید و به این دنیا دهن کج کرد
با این نا سازگاریشم درست مثل حخودش لج کرد
ببین اونقد دیونم برام بی معنیه وحشت
نه میترسم از این کابوس نه میبازم به این حسرت
هنوزم روی پاهامم نیاز من ترحم نیست
ببین پشت سرم حرفه غمم حرفای مردم نیست
با این دیونگی میشه شبای سرد و از رو برد
تو شب های دل غمگین که معصومانه بد اورد
برو بغض نگاه تو پریشونیمو بد تر کرد
نیاز من ترحم نیست اگه عاشق شدی برگرد
هنوزم میشه خندید و به این دنیا دهن کج کرد
با این نا سازگاریشم درست مثل حخودش لج کرد
ببین اونقد دیونم برام بی معنیه وحشت
نه میترسم از این کابوس نه میبازم به این حسرت
هنوزم روی پاهامم نیاز من ترحم نیست
ببین پشت سرم حرفه غمم حرفای مردم نیست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بابک شلمان هنوزم میشه خندید

گیم پلی استیشن