دانلود رایگان آهنگ بهزاد شه پری ایلم

دانلود رایگان آهنگ بهزاد شه پری ایلم

بنام


تنظیم و آهنگساز : حمزه زمانی

دانلود آهنگ جدید بهزاد شه پری به نام ایلم

متن ترانه بهزاد شه پری ایلم

ایلم.ایلم.ایل مو سر دیار
ایلم ایلم.ایلم سیم افتخار
امون نیدم ب دشمن نومس بد بیاره
ز ایل بختیاری همیشه سوز زارم ب مین دل تاریخ فاتح قندهارم
ایه دشمن بیاهه ی روزی دور وارم
ندارم هیچ هراسی تا ای گویل دارم
ای اسب و زین و برنو تو دی بده گواهی ز غیرت شجاعت ز میرگل خدایی
گواه بده ز گرزا گواه بده دلیر بین
گواه بده ک مرد بین همسون نره شیر بین
نژاد مو ز کاوه ب شون کمون ارش ب دستم گرز رستم ب تن خین سیاوش
دلم زلال کارون سفید چی برف زرده
نیکنه هیچ گلایه هرچند ک پر زه درد

*****بهزاد شه پری ایلم****

ایلم.ایلم.ایل مو سر دیار
ایلم ایلم.ایلم سیم افتخار
امون نیدم ب دشمن نومس بد بیاره
ز ایل بختیاری همیشه سوز زارم ب مین دل تاریخ فاتح قندهارم
ایه دشمن بیاهه ی روزی دور وارم
ندارم هیچ هراسی تا ای گویل دارم
ای اسب و زین و برنو تو دی بده گواهی ز غیرت شجاعت ز میرگل خدایی
گواه بده ز گرزا گواه بده دلیر بین
گواه بده ک مرد بین همسون نره شیر بین
نژاد مو ز کاوه ب شون کمون ارش ب دستم گرز رستم ب تن خین سیاوش
دلم زلال کارون سفید چی برف زرده
نیکنه هیچ گلایه هرچند ک پر زه درد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد شه پری ایلم

بنام


تنظیم و آهنگساز : حمزه زمانی

دانلود آهنگ جدید بهزاد شه پری به نام ایلم

متن ترانه بهزاد شه پری ایلم

ایلم.ایلم.ایل مو سر دیار
ایلم ایلم.ایلم سیم افتخار
امون نیدم ب دشمن نومس بد بیاره
ز ایل بختیاری همیشه سوز زارم ب مین دل تاریخ فاتح قندهارم
ایه دشمن بیاهه ی روزی دور وارم
ندارم هیچ هراسی تا ای گویل دارم
ای اسب و زین و برنو تو دی بده گواهی ز غیرت شجاعت ز میرگل خدایی
گواه بده ز گرزا گواه بده دلیر بین
گواه بده ک مرد بین همسون نره شیر بین
نژاد مو ز کاوه ب شون کمون ارش ب دستم گرز رستم ب تن خین سیاوش
دلم زلال کارون سفید چی برف زرده
نیکنه هیچ گلایه هرچند ک پر زه درد

*****بهزاد شه پری ایلم****

ایلم.ایلم.ایل مو سر دیار
ایلم ایلم.ایلم سیم افتخار
امون نیدم ب دشمن نومس بد بیاره
ز ایل بختیاری همیشه سوز زارم ب مین دل تاریخ فاتح قندهارم
ایه دشمن بیاهه ی روزی دور وارم
ندارم هیچ هراسی تا ای گویل دارم
ای اسب و زین و برنو تو دی بده گواهی ز غیرت شجاعت ز میرگل خدایی
گواه بده ز گرزا گواه بده دلیر بین
گواه بده ک مرد بین همسون نره شیر بین
نژاد مو ز کاوه ب شون کمون ارش ب دستم گرز رستم ب تن خین سیاوش
دلم زلال کارون سفید چی برف زرده
نیکنه هیچ گلایه هرچند ک پر زه درد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد شه پری ایلم