دانلود رایگان آهنگ بهنام غلامی بی خیال

دانلود رایگان آهنگ بهنام غلامی بی خیال

بنام

دانلود آهنگ جدید بهنام غلامی به نام بی خیال

متن ترانه بهنام غلامی بی خیال

چته چرا ساکتو مستی
کجا ها با عجله ساکتو بستی
زرر میزدی دوستم داری
هه بدم نیست پست خندایی
حرسم میدادی قرصو با مشت
خوردمو بعد چند با فوش
خودم اروم میشدم یه خوردم
از دم باختم به امید بردن
ببین تورو من آدم کردم
هنورم تاق میشه قاهن کلم
تویی ک هیچی بارم نبود
یکی اون قد جنگ کرد تا بت فهموند
این ادما مثل دارو مخوی
دورتن تا وقتی ک داری نفعی
خلاصه من با تو فرقم اینه ک
بیشتر از اسمون تا زیر زمینه

+ + + + + + + + +

چته چرا ساکتو مستی
کجا ها با عجله ساکتو بستی
زرر میزدی دوستم داری
هه بدم نیست پست خندایی
حرسم میدادی قرصو با مشت
خوردمو بعد چند با فوش
خودم اروم میشدم یه خوردم
از دم باختم به امید بردن
ببین تورو من آدم کردم
هنورم تاق میشه قاهن کلم
تویی ک هیچی بارم نبود
یکی اون قد جنگ کرد تا بت فهموند
این ادما مثل دارو مخوی
دورتن تا وقتی ک داری نفعی
خلاصه من با تو فرقم اینه ک
بیشتر از اسمون تا زیر زمینه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهنام غلامی بی خیال

بنام

دانلود آهنگ جدید بهنام غلامی به نام بی خیال

متن ترانه بهنام غلامی بی خیال

چته چرا ساکتو مستی
کجا ها با عجله ساکتو بستی
زرر میزدی دوستم داری
هه بدم نیست پست خندایی
حرسم میدادی قرصو با مشت
خوردمو بعد چند با فوش
خودم اروم میشدم یه خوردم
از دم باختم به امید بردن
ببین تورو من آدم کردم
هنورم تاق میشه قاهن کلم
تویی ک هیچی بارم نبود
یکی اون قد جنگ کرد تا بت فهموند
این ادما مثل دارو مخوی
دورتن تا وقتی ک داری نفعی
خلاصه من با تو فرقم اینه ک
بیشتر از اسمون تا زیر زمینه

+ + + + + + + + +

چته چرا ساکتو مستی
کجا ها با عجله ساکتو بستی
زرر میزدی دوستم داری
هه بدم نیست پست خندایی
حرسم میدادی قرصو با مشت
خوردمو بعد چند با فوش
خودم اروم میشدم یه خوردم
از دم باختم به امید بردن
ببین تورو من آدم کردم
هنورم تاق میشه قاهن کلم
تویی ک هیچی بارم نبود
یکی اون قد جنگ کرد تا بت فهموند
این ادما مثل دارو مخوی
دورتن تا وقتی ک داری نفعی
خلاصه من با تو فرقم اینه ک
بیشتر از اسمون تا زیر زمینه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهنام غلامی بی خیال