دانلود رایگان آهنگ حسن نصرتی بارون

دانلود رایگان آهنگ حسن نصرتی بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید حسن نصرتی به نام بارون

متن ترانه حسن نصرتی بارون

دوباره بارون میاد چه آروم دوباره میشه شاید خیس شه شاید هر دوتامون
دویاره خسته دوباره داغون دوباره داغی که میمونه تو دو تامون
دوباره اشکم میریزه از غم دوباره عهدی که با دلت شکستم
دوباره دستم میلرزه خستم ولی هنوزه ام عاشقونه به پات نشستم

اگه میخوای بری برو نگام نکن نگام نکن نزار به اک خون کشیده شه نگام
نزار بازم بمیرم از نبنمین اگه مخوای بری برو ولی بدون ولی بدون تو همیشه هستی
عشق من ابری تر از این اسمون شم من دوباره بارون میاد چه آروم دوباره میشه شاید خیس شه شاید هر دوتامون
دویاره خسته دوباره داغون دوباره داغی که میمونه تو دو تامون
دوباره اشکم میریزه از غم دوباره عهدی که با دلت شکستم
دوباره دستم میلرزه خستم ولی هنوزه ام عاشقونه به پات نشستم

اگه میخوای بری برو نگام نکن نگام نکن نزار به اک خون کشیده شه نگام
نزار بازم بمیرم از نبنمین اگه مخوای بری برو ولی بدون ولی بدون تو همیشه هستی
عشق من ابری تر از این اسمون شم من

دوباره بارون میاد چه آروم دوباره میشه شاید خیس شه شاید هر دوتامون
دویاره خسته دوباره داغون دوباره داغی که میمونه تو دو تامون
دوباره اشکم میریزه از غم دوباره عهدی که با دلت شکستم
دوباره دستم میلرزه خستم ولی هنوزه ام عاشقونه به پات نشستم

اگه میخوای بری برو نگام نکن نگام نکن نزار به اک خون کشیده شه نگام
نزار بازم بمیرم از نبنمین اگه مخوای بری برو ولی بدون ولی بدون تو همیشه هستی
عشق من ابری تر از این اسمون شم من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن نصرتی بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید حسن نصرتی به نام بارون

متن ترانه حسن نصرتی بارون

دوباره بارون میاد چه آروم دوباره میشه شاید خیس شه شاید هر دوتامون
دویاره خسته دوباره داغون دوباره داغی که میمونه تو دو تامون
دوباره اشکم میریزه از غم دوباره عهدی که با دلت شکستم
دوباره دستم میلرزه خستم ولی هنوزه ام عاشقونه به پات نشستم

اگه میخوای بری برو نگام نکن نگام نکن نزار به اک خون کشیده شه نگام
نزار بازم بمیرم از نبنمین اگه مخوای بری برو ولی بدون ولی بدون تو همیشه هستی
عشق من ابری تر از این اسمون شم من دوباره بارون میاد چه آروم دوباره میشه شاید خیس شه شاید هر دوتامون
دویاره خسته دوباره داغون دوباره داغی که میمونه تو دو تامون
دوباره اشکم میریزه از غم دوباره عهدی که با دلت شکستم
دوباره دستم میلرزه خستم ولی هنوزه ام عاشقونه به پات نشستم

اگه میخوای بری برو نگام نکن نگام نکن نزار به اک خون کشیده شه نگام
نزار بازم بمیرم از نبنمین اگه مخوای بری برو ولی بدون ولی بدون تو همیشه هستی
عشق من ابری تر از این اسمون شم من

دوباره بارون میاد چه آروم دوباره میشه شاید خیس شه شاید هر دوتامون
دویاره خسته دوباره داغون دوباره داغی که میمونه تو دو تامون
دوباره اشکم میریزه از غم دوباره عهدی که با دلت شکستم
دوباره دستم میلرزه خستم ولی هنوزه ام عاشقونه به پات نشستم

اگه میخوای بری برو نگام نکن نگام نکن نزار به اک خون کشیده شه نگام
نزار بازم بمیرم از نبنمین اگه مخوای بری برو ولی بدون ولی بدون تو همیشه هستی
عشق من ابری تر از این اسمون شم من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن نصرتی بارون