دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور با تو میشه

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور با تو میشه

بنام

 

بنام

باتو میشه دوباره عشقاتی زندکی شه
میتونه قلب ما توتا یکی بشه هر چشی نمیشه با تو میشه
باتو میشه فرق یک لحظه تا ساعت ها شو
از این زمین لعنتی جدا شد چشارو بسته رها شد
تا ابد پشت هم مثل یه کوه دو نفر اما یه روح
با تو عشق ادامه داره حال ما از همیشه بهتر
نزار این حس بگذاره بگو اشک دیگه نباره
دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور بنام با تو میشه
با تو میشه گذشت زمان رو اصلا نفهمید
از این که چی میخواد ازش نترسی
تمام مشکلات رو ساده دید
با تو میشه فرصت جدیدی به زندگی داد
تو باشی میشه با همه در افتاد
همش دوید و از نفس نیفتاد
تا ابد پشت هم مثل یه کوه دو نفر اما یه روح
با تو عشق ادامه داره حال ما از همیشه بهتر
نزار این حس بگذاره بگو اشک دیگه نباره
باتو میشه دوباره عشقاتی زندکی شه
میتونه قلب ما توتا یکی بشه هر چشی نمیشه با تو میشه
باتو میشه فرق یک لحظه تا ساعت ها شو
از این زمین لعنتی جدا شد چشارو بسته رها شد
تا ابد پشت هم مثل یه کوه دو نفر اما یه روح
با تو عشق ادامه داره حال ما از همیشه بهتر
نزار این حس بگذاره بگو اشک دیگه نباره
دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور بنام با تو میشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور با تو میشه

بنام

 

بنام

باتو میشه دوباره عشقاتی زندکی شه
میتونه قلب ما توتا یکی بشه هر چشی نمیشه با تو میشه
باتو میشه فرق یک لحظه تا ساعت ها شو
از این زمین لعنتی جدا شد چشارو بسته رها شد
تا ابد پشت هم مثل یه کوه دو نفر اما یه روح
با تو عشق ادامه داره حال ما از همیشه بهتر
نزار این حس بگذاره بگو اشک دیگه نباره
دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور بنام با تو میشه
با تو میشه گذشت زمان رو اصلا نفهمید
از این که چی میخواد ازش نترسی
تمام مشکلات رو ساده دید
با تو میشه فرصت جدیدی به زندگی داد
تو باشی میشه با همه در افتاد
همش دوید و از نفس نیفتاد
تا ابد پشت هم مثل یه کوه دو نفر اما یه روح
با تو عشق ادامه داره حال ما از همیشه بهتر
نزار این حس بگذاره بگو اشک دیگه نباره
باتو میشه دوباره عشقاتی زندکی شه
میتونه قلب ما توتا یکی بشه هر چشی نمیشه با تو میشه
باتو میشه فرق یک لحظه تا ساعت ها شو
از این زمین لعنتی جدا شد چشارو بسته رها شد
تا ابد پشت هم مثل یه کوه دو نفر اما یه روح
با تو عشق ادامه داره حال ما از همیشه بهتر
نزار این حس بگذاره بگو اشک دیگه نباره
دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور بنام با تو میشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور با تو میشه

دانلود ایمو برای گوشی