دانلود رایگان آهنگ خشایار نیک روش بیست و چند دقیقه به هفت

دانلود رایگان آهنگ خشایار نیک روش بیست و چند دقیقه به هفت

بنام

ترانه و آهنگ : عرفان سلیمی – تنظیم : علی رهمانی

دانلود آهنگ جدید خشایار نیک روش به نام بیست و چند دقیقه به هفت

 

دوباره پاییز دوباره برگای زرد
دوباره حس پاییز منو تنها تر کرد
دوباره پاییز دوباره بارون سرد
دوباره تو کوچها خودشو گم کرد این مرد
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
باز همون کوچه باز همون حرفا
تو پاییز و برگا اینبار ولی تنها
نیستیو دوباره دارم با خودم حرف میزنم
تو نیستی پیشم اما من باز صداتو میشنوم
دلبستگی زیاده اما دلتنگیا بیشترن
آره سخته برام ولی من از اینجا دل میکنمو میرم
از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بیرحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاست من یا تو

دوباره پاییز دوباره برگای زرد
دوباره حس پاییز منو تنها تر کرد
دوباره پاییز دوباره بارون سرد
دوباره تو کوچها خودشو گم کرد این مرد
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
باز همون کوچه باز همون حرفا
تو پاییز و برگا اینبار ولی تنها
نیستیو دوباره دارم با خودم حرف میزنم
تو نیستی پیشم اما من باز صداتو میشنوم
دلبستگی زیاده اما دلتنگیا بیشترن
آره سخته برام ولی من از اینجا دل میکنمو میرم
از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بیرحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاست من یا تو

دوباره پاییز دوباره برگای زرد
دوباره حس پاییز منو تنها تر کرد
دوباره پاییز دوباره بارون سرد
دوباره تو کوچها خودشو گم کرد این مرد
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
باز همون کوچه باز همون حرفا
تو پاییز و برگا اینبار ولی تنها
نیستیو دوباره دارم با خودم حرف میزنم
تو نیستی پیشم اما من باز صداتو میشنوم
دلبستگی زیاده اما دلتنگیا بیشترن
آره سخته برام ولی من از اینجا دل میکنمو میرم
از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بیرحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاست من یا تو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ خشایار نیک روش بیست و چند دقیقه به هفت

بنام

ترانه و آهنگ : عرفان سلیمی – تنظیم : علی رهمانی

دانلود آهنگ جدید خشایار نیک روش به نام بیست و چند دقیقه به هفت

 

دوباره پاییز دوباره برگای زرد
دوباره حس پاییز منو تنها تر کرد
دوباره پاییز دوباره بارون سرد
دوباره تو کوچها خودشو گم کرد این مرد
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
باز همون کوچه باز همون حرفا
تو پاییز و برگا اینبار ولی تنها
نیستیو دوباره دارم با خودم حرف میزنم
تو نیستی پیشم اما من باز صداتو میشنوم
دلبستگی زیاده اما دلتنگیا بیشترن
آره سخته برام ولی من از اینجا دل میکنمو میرم
از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بیرحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاست من یا تو

دوباره پاییز دوباره برگای زرد
دوباره حس پاییز منو تنها تر کرد
دوباره پاییز دوباره بارون سرد
دوباره تو کوچها خودشو گم کرد این مرد
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
باز همون کوچه باز همون حرفا
تو پاییز و برگا اینبار ولی تنها
نیستیو دوباره دارم با خودم حرف میزنم
تو نیستی پیشم اما من باز صداتو میشنوم
دلبستگی زیاده اما دلتنگیا بیشترن
آره سخته برام ولی من از اینجا دل میکنمو میرم
از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بیرحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاست من یا تو

دوباره پاییز دوباره برگای زرد
دوباره حس پاییز منو تنها تر کرد
دوباره پاییز دوباره بارون سرد
دوباره تو کوچها خودشو گم کرد این مرد
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
باز همون کوچه باز همون حرفا
تو پاییز و برگا اینبار ولی تنها
نیستیو دوباره دارم با خودم حرف میزنم
تو نیستی پیشم اما من باز صداتو میشنوم
دلبستگی زیاده اما دلتنگیا بیشترن
آره سخته برام ولی من از اینجا دل میکنمو میرم
از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بی رحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاس من یا تو
من از اینجا میرم از اینجا سیرم از این شهر بیرحم
پاییز میاره یادم حرفاتو همش تو این فکرم کی الان تنهاست من یا تو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ خشایار نیک روش بیست و چند دقیقه به هفت