دانلود رایگان آهنگ دانش رییسی خیلی تنهام

دانلود رایگان آهنگ دانش رییسی خیلی تنهام

بنام

دانلود آهنگ جدید دانش رییسی به نام خیلی تنهام

متن ترانه دانش رییسی خیلی تنهام

من گم شدم میون این مردم
باید تو رو پیدا کنم حتما
راهی برای زندگی میخوام
راهی برای عاشقی کردن
راهی برای عاشقی کردن
پشتم رو خالی میکنن مردم
وقتی پر از بعض غم و دردم
من بین ادم های تو دنیا
دنبال قهرمان نمیگردم
دنبال قهرمان نمیگردم
فریاد زدم که خیلی تنهام اما
هیچ کس توی این شهر صدامو نشنید
هر با کمک خواستم از غیر خودن
جز دست خودم چیزی به دستم نرسید

دانش رییسی خیلی تنهام

من گم شدم میون این مردم
باید تو رو پیدا کنم حتما
راهی برای زندگی میخوام
راهی برای عاشقی کردن
راهی برای عاشقی کردن
پشتم رو خالی میکنن مردم
وقتی پر از بعض غم و دردم
من بین ادم های تو دنیا
دنبال قهرمان نمیگردم
دنبال قهرمان نمیگردم
فریاد زدم که خیلی تنهام اما
هیچ کس توی این شهر صدامو نشنید
هر با کمک خواستم از غیر خودن
جز دست خودم چیزی به دستم نرسید

من گم شدم میون این مردم
باید تو رو پیدا کنم حتما
راهی برای زندگی میخوام
راهی برای عاشقی کردن
راهی برای عاشقی کردن
پشتم رو خالی میکنن مردم
وقتی پر از بعض غم و دردم
من بین ادم های تو دنیا
دنبال قهرمان نمیگردم
دنبال قهرمان نمیگردم
فریاد زدم که خیلی تنهام اما
هیچ کس توی این شهر صدامو نشنید
هر با کمک خواستم از غیر خودن
جز دست خودم چیزی به دستم نرسید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ دانش رییسی خیلی تنهام

بنام

دانلود آهنگ جدید دانش رییسی به نام خیلی تنهام

متن ترانه دانش رییسی خیلی تنهام

من گم شدم میون این مردم
باید تو رو پیدا کنم حتما
راهی برای زندگی میخوام
راهی برای عاشقی کردن
راهی برای عاشقی کردن
پشتم رو خالی میکنن مردم
وقتی پر از بعض غم و دردم
من بین ادم های تو دنیا
دنبال قهرمان نمیگردم
دنبال قهرمان نمیگردم
فریاد زدم که خیلی تنهام اما
هیچ کس توی این شهر صدامو نشنید
هر با کمک خواستم از غیر خودن
جز دست خودم چیزی به دستم نرسید

دانش رییسی خیلی تنهام

من گم شدم میون این مردم
باید تو رو پیدا کنم حتما
راهی برای زندگی میخوام
راهی برای عاشقی کردن
راهی برای عاشقی کردن
پشتم رو خالی میکنن مردم
وقتی پر از بعض غم و دردم
من بین ادم های تو دنیا
دنبال قهرمان نمیگردم
دنبال قهرمان نمیگردم
فریاد زدم که خیلی تنهام اما
هیچ کس توی این شهر صدامو نشنید
هر با کمک خواستم از غیر خودن
جز دست خودم چیزی به دستم نرسید

من گم شدم میون این مردم
باید تو رو پیدا کنم حتما
راهی برای زندگی میخوام
راهی برای عاشقی کردن
راهی برای عاشقی کردن
پشتم رو خالی میکنن مردم
وقتی پر از بعض غم و دردم
من بین ادم های تو دنیا
دنبال قهرمان نمیگردم
دنبال قهرمان نمیگردم
فریاد زدم که خیلی تنهام اما
هیچ کس توی این شهر صدامو نشنید
هر با کمک خواستم از غیر خودن
جز دست خودم چیزی به دستم نرسید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ دانش رییسی خیلی تنهام