دانلود رایگان آهنگ رامین وایقان بخوان

دانلود رایگان آهنگ رامین وایقان بخوان

بنام

ترانه : نوشین پور قربان

دانلود آهنگ جدید رامین وایقان به نام بخوان

 

بگو نخفته ای بگو که خفته ام
بگو که خواب بوده ام تمام روز
که گفتمت نرو که بی تو مرده ام
چرا تو رفته ای و زنده ام هنوز
و نازلی بخوان که کرده ام گمان
صدات مثل آب رودخانه هاست
تو موی روی شانه ات تجلیِ
تمام شعر ها و عاشقانه هاست
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من! خدا تورا کشیده تا…
بخوان که بر لبان شاهتوتی ات
هزار دفعه عاشقی گناه نیست
و ماه اعتراف کرده پیش تو
که شبه ماه بوده است و ماه نیست
بخوان که با سرودن تو باغچه
در ابتدای دی دوباره زنده شد
و کرگدن به آسمان نگاه کرد
شنیده ام که بعد از آن پرنده شد
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من خدا تورا کشیده تا…

 

بگو نخفته ای بگو که خفته ام
بگو که خواب بوده ام تمام روز
که گفتمت نرو که بی تو مرده ام
چرا تو رفته ای و زنده ام هنوز
و نازلی بخوان که کرده ام گمان
صدات مثل آب رودخانه هاست
تو موی روی شانه ات تجلیِ
تمام شعر ها و عاشقانه هاست
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من! خدا تورا کشیده تا…
بخوان که بر لبان شاهتوتی ات
هزار دفعه عاشقی گناه نیست
و ماه اعتراف کرده پیش تو
که شبه ماه بوده است و ماه نیست
بخوان که با سرودن تو باغچه
در ابتدای دی دوباره زنده شد
و کرگدن به آسمان نگاه کرد
شنیده ام که بعد از آن پرنده شد
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من خدا تورا کشیده تا…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رامین وایقان بخوان

بنام

ترانه : نوشین پور قربان

دانلود آهنگ جدید رامین وایقان به نام بخوان

 

بگو نخفته ای بگو که خفته ام
بگو که خواب بوده ام تمام روز
که گفتمت نرو که بی تو مرده ام
چرا تو رفته ای و زنده ام هنوز
و نازلی بخوان که کرده ام گمان
صدات مثل آب رودخانه هاست
تو موی روی شانه ات تجلیِ
تمام شعر ها و عاشقانه هاست
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من! خدا تورا کشیده تا…
بخوان که بر لبان شاهتوتی ات
هزار دفعه عاشقی گناه نیست
و ماه اعتراف کرده پیش تو
که شبه ماه بوده است و ماه نیست
بخوان که با سرودن تو باغچه
در ابتدای دی دوباره زنده شد
و کرگدن به آسمان نگاه کرد
شنیده ام که بعد از آن پرنده شد
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من خدا تورا کشیده تا…

 

بگو نخفته ای بگو که خفته ام
بگو که خواب بوده ام تمام روز
که گفتمت نرو که بی تو مرده ام
چرا تو رفته ای و زنده ام هنوز
و نازلی بخوان که کرده ام گمان
صدات مثل آب رودخانه هاست
تو موی روی شانه ات تجلیِ
تمام شعر ها و عاشقانه هاست
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من! خدا تورا کشیده تا…
بخوان که بر لبان شاهتوتی ات
هزار دفعه عاشقی گناه نیست
و ماه اعتراف کرده پیش تو
که شبه ماه بوده است و ماه نیست
بخوان که با سرودن تو باغچه
در ابتدای دی دوباره زنده شد
و کرگدن به آسمان نگاه کرد
شنیده ام که بعد از آن پرنده شد
بخوان که برف بر تنت نشسته و
به قله های سینه ات رسیده تا
به کشف پیکرت هزار و یک نفر
شبیه من خدا تورا کشیده تا…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رامین وایقان بخوان