دانلود رایگان آهنگ رضا پویا برگرد

دانلود رایگان آهنگ رضا پویا برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید رضا پویا بنام برگرد

کجایه راه رو کج رفتم
نمیدونم چرا بد شد
نمیدونم تو این بازی
چرا عشقم مرقد شد
همه دنیارو گشت م
تا بفهم دل به کی دادم
تورو وقتی که فهمیدم
تورو از دست میدادم
بی تو هرلحظه تو قلب من تلف میشد
دوباره بی خدف میشد
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه

کجایه راه رو کج رفتم
نمیدونم چرا بد شد
نمیدونم تو این بازی
چرا عشقم مرقد شد
همه دنیارو گشت م
تا بفهم دل به کی دادم
تورو وقتی که فهمیدم
تورو از دست میدادم
بی تو هرلحظه تو قلب من تلف میشد
دوباره بی خدف میشد
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا پویا برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید رضا پویا بنام برگرد

کجایه راه رو کج رفتم
نمیدونم چرا بد شد
نمیدونم تو این بازی
چرا عشقم مرقد شد
همه دنیارو گشت م
تا بفهم دل به کی دادم
تورو وقتی که فهمیدم
تورو از دست میدادم
بی تو هرلحظه تو قلب من تلف میشد
دوباره بی خدف میشد
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه

کجایه راه رو کج رفتم
نمیدونم چرا بد شد
نمیدونم تو این بازی
چرا عشقم مرقد شد
همه دنیارو گشت م
تا بفهم دل به کی دادم
تورو وقتی که فهمیدم
تورو از دست میدادم
بی تو هرلحظه تو قلب من تلف میشد
دوباره بی خدف میشد
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه
بی تو میمیرم
دلم نمیتونه
نفس بی تو سمه برگرد به این خونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا پویا برگرد

مرجع توریسم