دانلود رایگان آهنگ سعید انصاری دلخوشی من

دانلود رایگان آهنگ سعید انصاری دلخوشی من

  و شنیدنی  بنام

بعد از مدتی سکوت اینبار با کاری  متفاوت

تنظیم و میکس و مسترینگ : میلاد کمالی

آهنگ : سعید انصاری

دانلود آهنگ جدید سعید انصاری به نام دلخوشی من

ِقَد این لحظه ها خوبہ
حقیقت دارهِ اینجایــے
نِِجاتَم دادے از کابوس,اَزین اِحساسِ تَنهایـــــے
نِشَستے روبِرویِ مَنْ,بہ این دیـــــوونہ دِل  بستــــے
چِقَد آروُمَمْ این رُوزا
هَمین روزایـــــے
کہِ
هَســـــتی
هَمین کہ عاشِـــــقَم هَستے,چِقَد هَر لَحـــــظه شیرینه
تو اینجایــے کِنارھ مَن,تَمومِ
“دِلــْـــخوشیـــــم” اینہ
قَراره تا تـَه قــِــصه بِمونـــــے بی قــَـــراره مَن
تَمومِ “دِلْخـــْـوْشــْـــیْمْ” اینه کہ اینجایی کِنـــــارِ مَنْ. . .

این لَحَــــظاتو دوس دارم،
وقتے نِگاتْ رو به مـــــنه
وَقتے میبینَمْ قَلــْــبِہ مَن فَقَط واسه تُو میزنہ،
هَرجاییو نِگاهْ کُنَم
فَقَطْ تُویــــے جِلو چِشـــــام
دِلــَـــمْ میخواد داد بِزَنـــَمْ
جـُــــز تو
کَسیو نِمیخوام. . .

ِقَد این لحظه ها خوبہ
حقیقت دارهِ اینجایــے
نِِجاتَم دادے از کابوس,اَزین اِحساسِ تَنهایـــــے
نِشَستے روبِرویِ مَنْ,بہ این دیـــــوونہ دِل  بستــــے
چِقَد آروُمَمْ این رُوزا
هَمین روزایـــــے
کہِ
هَســـــتی
هَمین کہ عاشِـــــقَم هَستے,چِقَد هَر لَحـــــظه شیرینه
تو اینجایــے کِنارھ مَن,تَمومِ
“دِلــْـــخوشیـــــم” اینہ
قَراره تا تـَه قــِــصه بِمونـــــے بی قــَـــراره مَن
تَمومِ “دِلْخـــْـوْشــْـــیْمْ” اینه کہ اینجایی کِنـــــارِ مَنْ. . .

این لَحَــــظاتو دوس دارم،
وقتے نِگاتْ رو به مـــــنه
وَقتے میبینَمْ قَلــْــبِہ مَن فَقَط واسه تُو میزنہ،
هَرجاییو نِگاهْ کُنَم
فَقَطْ تُویــــے جِلو چِشـــــام
دِلــَـــمْ میخواد داد بِزَنـــَمْ
جـُــــز تو
کَسیو نِمیخوام. . .

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید انصاری دلخوشی من

  و شنیدنی  بنام

بعد از مدتی سکوت اینبار با کاری  متفاوت

تنظیم و میکس و مسترینگ : میلاد کمالی

آهنگ : سعید انصاری

دانلود آهنگ جدید سعید انصاری به نام دلخوشی من

ِقَد این لحظه ها خوبہ
حقیقت دارهِ اینجایــے
نِِجاتَم دادے از کابوس,اَزین اِحساسِ تَنهایـــــے
نِشَستے روبِرویِ مَنْ,بہ این دیـــــوونہ دِل  بستــــے
چِقَد آروُمَمْ این رُوزا
هَمین روزایـــــے
کہِ
هَســـــتی
هَمین کہ عاشِـــــقَم هَستے,چِقَد هَر لَحـــــظه شیرینه
تو اینجایــے کِنارھ مَن,تَمومِ
“دِلــْـــخوشیـــــم” اینہ
قَراره تا تـَه قــِــصه بِمونـــــے بی قــَـــراره مَن
تَمومِ “دِلْخـــْـوْشــْـــیْمْ” اینه کہ اینجایی کِنـــــارِ مَنْ. . .

این لَحَــــظاتو دوس دارم،
وقتے نِگاتْ رو به مـــــنه
وَقتے میبینَمْ قَلــْــبِہ مَن فَقَط واسه تُو میزنہ،
هَرجاییو نِگاهْ کُنَم
فَقَطْ تُویــــے جِلو چِشـــــام
دِلــَـــمْ میخواد داد بِزَنـــَمْ
جـُــــز تو
کَسیو نِمیخوام. . .

ِقَد این لحظه ها خوبہ
حقیقت دارهِ اینجایــے
نِِجاتَم دادے از کابوس,اَزین اِحساسِ تَنهایـــــے
نِشَستے روبِرویِ مَنْ,بہ این دیـــــوونہ دِل  بستــــے
چِقَد آروُمَمْ این رُوزا
هَمین روزایـــــے
کہِ
هَســـــتی
هَمین کہ عاشِـــــقَم هَستے,چِقَد هَر لَحـــــظه شیرینه
تو اینجایــے کِنارھ مَن,تَمومِ
“دِلــْـــخوشیـــــم” اینہ
قَراره تا تـَه قــِــصه بِمونـــــے بی قــَـــراره مَن
تَمومِ “دِلْخـــْـوْشــْـــیْمْ” اینه کہ اینجایی کِنـــــارِ مَنْ. . .

این لَحَــــظاتو دوس دارم،
وقتے نِگاتْ رو به مـــــنه
وَقتے میبینَمْ قَلــْــبِہ مَن فَقَط واسه تُو میزنہ،
هَرجاییو نِگاهْ کُنَم
فَقَطْ تُویــــے جِلو چِشـــــام
دِلــَـــمْ میخواد داد بِزَنـــَمْ
جـُــــز تو
کَسیو نِمیخوام. . .

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید انصاری دلخوشی من