دانلود رایگان آهنگ شهرام بهرامی مریم

دانلود رایگان آهنگ شهرام بهرامی مریم

بنام

تنظیم و میکس و مستر: مهران حاجی پور

دانلود آهنگ جدید شهرام بهرامی به نام مریم

 

 

 

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام بهرامی مریم

بنام

تنظیم و میکس و مستر: مهران حاجی پور

دانلود آهنگ جدید شهرام بهرامی به نام مریم

 

 

 

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

نمیخونم ک خونم میزنه جوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک همسایم کنه گوش…

مریم گل مو… نمیخونم ک میگن عقده داره…

مریم گل مو… طمع بر دختر همسایه داره…

مریم گل مو… مریم گل مو…

جون دل مو… با ناز و اشوه… بردی دل مو….

****نظر بر پیرهن زرد تو کردم…مریم گل مو…

خیال کردی ک مو ترک تو کردم… مریم گل مو….

برو در خانه ات مستانه بنشین…مریم گل مو…

ک دنیا را ب قربون تو کردم… مریم گل مو… ****

اگه من پیرهنت بودم چی میشد… مریم گل مو…

همیشه در برت بودم چی میشد…مریم گل مو…

همون الله خوشرنگ طلایی…مریم گل مو…

ب دور گردنت بودم چی میشد…مریم گل مو…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام بهرامی مریم