دانلود رایگان آهنگ فرشاد بهرامی اشتباه

دانلود رایگان آهنگ فرشاد بهرامی اشتباه

بنام

ترانه / آهنگ : فرشاد بهرامی
تنظیم : محمد خرمی
میکس و مستر : کمال صداقت

دانلود آهنگ جدید فرشاد بهرامی به نام اشتباه

 

حالا وقتش رسیدە

جدا شە از تو راهم

دیگە فرصتی نموندە

برای بودنە باهم

حالا وقتە اینە کە

یە ذرە تنها بمونی

از زندگیم برو بیرون

نمیشم با تو زندونی

وقتشە رفتنت دیگە

عشقە تو اشتباهمە

وقتشە دیگە نباشی

نبودت انتخابمە

مدتی ازم دور شو

تنهام بزارم با خودم

تو رفتنت تردیدی نیست

تو بری حلە مشکلم

بعدە تو هم هرکی بیاد

دلە منو نمیبرە

باید فراموشت کنم

این دیگە حرفە اخرە

وقتشە رفتنت دیگە

حالا وقتش رسیدە

جدا شە از تو راهم

دیگە فرصتی نموندە

برای بودنە باهم

حالا وقتە اینە کە

یە ذرە تنها بمونی

از زندگیم برو بیرون

نمیشم با تو زندونی

وقتشە رفتنت دیگە

عشقە تو اشتباهمە

وقتشە دیگە نباشی

نبودت انتخابمە

مدتی ازم دور شو

تنهام بزارم با خودم

تو رفتنت تردیدی نیست

تو بری حلە مشکلم

بعدە تو هم هرکی بیاد

دلە منو نمیبرە

باید فراموشت کنم

این دیگە حرفە اخرە

وقتشە رفتنت دیگە

حالا وقتش رسیدە

جدا شە از تو راهم

دیگە فرصتی نموندە

برای بودنە باهم

حالا وقتە اینە کە

یە ذرە تنها بمونی

از زندگیم برو بیرون

نمیشم با تو زندونی

وقتشە رفتنت دیگە

عشقە تو اشتباهمە

وقتشە دیگە نباشی

نبودت انتخابمە

مدتی ازم دور شو

تنهام بزارم با خودم

تو رفتنت تردیدی نیست

تو بری حلە مشکلم

بعدە تو هم هرکی بیاد

دلە منو نمیبرە

باید فراموشت کنم

این دیگە حرفە اخرە

وقتشە رفتنت دیگە

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرشاد بهرامی اشتباه

بنام

ترانه / آهنگ : فرشاد بهرامی
تنظیم : محمد خرمی
میکس و مستر : کمال صداقت

دانلود آهنگ جدید فرشاد بهرامی به نام اشتباه

 

حالا وقتش رسیدە

جدا شە از تو راهم

دیگە فرصتی نموندە

برای بودنە باهم

حالا وقتە اینە کە

یە ذرە تنها بمونی

از زندگیم برو بیرون

نمیشم با تو زندونی

وقتشە رفتنت دیگە

عشقە تو اشتباهمە

وقتشە دیگە نباشی

نبودت انتخابمە

مدتی ازم دور شو

تنهام بزارم با خودم

تو رفتنت تردیدی نیست

تو بری حلە مشکلم

بعدە تو هم هرکی بیاد

دلە منو نمیبرە

باید فراموشت کنم

این دیگە حرفە اخرە

وقتشە رفتنت دیگە

حالا وقتش رسیدە

جدا شە از تو راهم

دیگە فرصتی نموندە

برای بودنە باهم

حالا وقتە اینە کە

یە ذرە تنها بمونی

از زندگیم برو بیرون

نمیشم با تو زندونی

وقتشە رفتنت دیگە

عشقە تو اشتباهمە

وقتشە دیگە نباشی

نبودت انتخابمە

مدتی ازم دور شو

تنهام بزارم با خودم

تو رفتنت تردیدی نیست

تو بری حلە مشکلم

بعدە تو هم هرکی بیاد

دلە منو نمیبرە

باید فراموشت کنم

این دیگە حرفە اخرە

وقتشە رفتنت دیگە

حالا وقتش رسیدە

جدا شە از تو راهم

دیگە فرصتی نموندە

برای بودنە باهم

حالا وقتە اینە کە

یە ذرە تنها بمونی

از زندگیم برو بیرون

نمیشم با تو زندونی

وقتشە رفتنت دیگە

عشقە تو اشتباهمە

وقتشە دیگە نباشی

نبودت انتخابمە

مدتی ازم دور شو

تنهام بزارم با خودم

تو رفتنت تردیدی نیست

تو بری حلە مشکلم

بعدە تو هم هرکی بیاد

دلە منو نمیبرە

باید فراموشت کنم

این دیگە حرفە اخرە

وقتشە رفتنت دیگە

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرشاد بهرامی اشتباه