دانلود رایگان آهنگ میلاد عسکری و مهفر آروم جون

دانلود رایگان آهنگ میلاد عسکری و مهفر آروم جون

و بنام

Ft

دانلود آهنگ جدید میلاد عسکری و مهفر به نام آروم جون

 

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد عسکری و مهفر آروم جون

و بنام

Ft

دانلود آهنگ جدید میلاد عسکری و مهفر به نام آروم جون

 

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

چه ساده گذشتی از من و احساسم

تو که میدونستی من خیلی حساسم

تو که میدونستی وابسته تر میشم

پس چرا گشتی و رفتی از پیشم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد عسکری و مهفر آروم جون