دانلود رایگان آهنگ پازل باند به سرم زده

دانلود رایگان آهنگ پازل باند به سرم زده

بنام

دانلود آهنگ جدید پازل باند به نام به سرم زده

 

منم اون که یه تنه سر تو با همه در افتاد منم اونکه یه شب حالا دیگه میبرییش از یاد
منم اون که تو دلش عاشقی قدقنه اون که رفت و رفت و دلتو پس داد
منم اون که میتونه دیگه نخواد تو رو از فردا منم اون دیوونه ای که یسره با هزار سودا
اره لاف زدی فقط دیگه حرفشو نزن نبودی اصلا مال این حرفا
به سرم زده بکنم از تو بزنم زیر هر چی که هستو نمیخوام جلو راه تو صد شم
بیخیال بذار ادم بد شم
منم مثل تو سرد و مریضم بردار عکساتو از روی میزم تو گوشم نگو عزیزم
به سرم زده بکنم از تو بیخیال اون چشم های مستو تو بیفتی نمیتونی
پا شی برو بهتره خاطره باشی
تو میگفتی که ادمش هستی یه دفه دیگه چشماتو بستی که قلب منو شکستی

تو گوشم دیگه نگو عزیزم
منم اون که به همه ارزو هاش تو رو ترجیح داد تویی اون که میزدش دلو همه سر من فریاد
سرم اومده بدش بدم اومده از عشق دلی که خستست تو رو نمیخواد
کارت افتاده بهم برو ازم دیگه دست بردار حال و روزمو ببین دور و برم پره ته سیگار
تو بهم زدی تنه حالا نوبت منه ولی تو انگار شدی طلبکار
به سرم زده بکنم از تو بزنم زیر هر چی که هستو نمیخوام جلو راه تو صد شم
بیخیال بذار ادم بد شم
منم مثل تو سرد و مریضم هر دو عکساتو از رو میزم تو گوشم نگو عزیزم
به سرم زده بکنم از تو بیخیال اون چشم های مستو تو بیفتی نمیتونی
پا شی برو بهتره خاطره باشی
تو میگفتی که ادمش هستی یه دفه دیگه چشماتو بستی که قلب منو شکستی
پازل باند به سرم زده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پازل باند به سرم زده

بنام

دانلود آهنگ جدید پازل باند به نام به سرم زده

 

منم اون که یه تنه سر تو با همه در افتاد منم اونکه یه شب حالا دیگه میبرییش از یاد
منم اون که تو دلش عاشقی قدقنه اون که رفت و رفت و دلتو پس داد
منم اون که میتونه دیگه نخواد تو رو از فردا منم اون دیوونه ای که یسره با هزار سودا
اره لاف زدی فقط دیگه حرفشو نزن نبودی اصلا مال این حرفا
به سرم زده بکنم از تو بزنم زیر هر چی که هستو نمیخوام جلو راه تو صد شم
بیخیال بذار ادم بد شم
منم مثل تو سرد و مریضم بردار عکساتو از روی میزم تو گوشم نگو عزیزم
به سرم زده بکنم از تو بیخیال اون چشم های مستو تو بیفتی نمیتونی
پا شی برو بهتره خاطره باشی
تو میگفتی که ادمش هستی یه دفه دیگه چشماتو بستی که قلب منو شکستی

تو گوشم دیگه نگو عزیزم
منم اون که به همه ارزو هاش تو رو ترجیح داد تویی اون که میزدش دلو همه سر من فریاد
سرم اومده بدش بدم اومده از عشق دلی که خستست تو رو نمیخواد
کارت افتاده بهم برو ازم دیگه دست بردار حال و روزمو ببین دور و برم پره ته سیگار
تو بهم زدی تنه حالا نوبت منه ولی تو انگار شدی طلبکار
به سرم زده بکنم از تو بزنم زیر هر چی که هستو نمیخوام جلو راه تو صد شم
بیخیال بذار ادم بد شم
منم مثل تو سرد و مریضم هر دو عکساتو از رو میزم تو گوشم نگو عزیزم
به سرم زده بکنم از تو بیخیال اون چشم های مستو تو بیفتی نمیتونی
پا شی برو بهتره خاطره باشی
تو میگفتی که ادمش هستی یه دفه دیگه چشماتو بستی که قلب منو شکستی
پازل باند به سرم زده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پازل باند به سرم زده