دانلود رایگان آهنگ گامنو Action

دانلود رایگان آهنگ گامنو Action

بنام

Video

بنام

 

این صدایی که میشنوین گامنوست
از باندا در حال پخشین
کاشن بچه های فشن پس کوشن
حساسی این سیچویشن
اگه خواستین لاغر
شین براتون داریم آپشن
فقط میتونین برقین لازم
نیست برین ساکشن
این آهنگ واگیر داره هستش
خیلی واسه تو خشن از
گر بری تویه کاپشن
میرسونتت حتی لایشن
حالا کالا به کالا من
میخونم شماره اکشن
اینجا دستا به بالا همه
یک دو سه حالا اکشن
جوری میخوام بپرین
فکر نکنین دکرین خالی
شین بگیرین بشینین یا
همون سطح اس فکشن
اگه بهتون گیر میدم یا که روتون
کلیدم واسه اینه فس نشین
زبونم لال نشین نشه
انرژی بگیر از
از یک جوک بیس انرژی
بفرست فیس تو فیس ا
نرژیک باشه از هر حیث
سبقت بگیر مثه رئیس بیز
رصو تقلید کن کپی پیست
پیدا کن یک مناسب کیس
یه لحظه وایستا یه لحظه بایست حالا
اکشن وای همه روم زومن پا
میکوبنو صدا میکنن هومن
وای همه روم زومن پا
میکوبنو صدا میکنن هومن

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ گامنو Action

بنام

Video

بنام

 

این صدایی که میشنوین گامنوست
از باندا در حال پخشین
کاشن بچه های فشن پس کوشن
حساسی این سیچویشن
اگه خواستین لاغر
شین براتون داریم آپشن
فقط میتونین برقین لازم
نیست برین ساکشن
این آهنگ واگیر داره هستش
خیلی واسه تو خشن از
گر بری تویه کاپشن
میرسونتت حتی لایشن
حالا کالا به کالا من
میخونم شماره اکشن
اینجا دستا به بالا همه
یک دو سه حالا اکشن
جوری میخوام بپرین
فکر نکنین دکرین خالی
شین بگیرین بشینین یا
همون سطح اس فکشن
اگه بهتون گیر میدم یا که روتون
کلیدم واسه اینه فس نشین
زبونم لال نشین نشه
انرژی بگیر از
از یک جوک بیس انرژی
بفرست فیس تو فیس ا
نرژیک باشه از هر حیث
سبقت بگیر مثه رئیس بیز
رصو تقلید کن کپی پیست
پیدا کن یک مناسب کیس
یه لحظه وایستا یه لحظه بایست حالا
اکشن وای همه روم زومن پا
میکوبنو صدا میکنن هومن
وای همه روم زومن پا
میکوبنو صدا میکنن هومن

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ گامنو Action

مجله اینترنتی