دانلود رایگان آهنگ گروه خط خطی ارتش

دانلود رایگان آهنگ گروه خط خطی ارتش

بنام

تنظیم : مهدی P.Y

 

 دانلود آهنگ جدید گروه خط خطی بنام ارتش

 

 

 

من تنها رو ابرام با رفاقام تو

چه فضای جالی

عشق فانتزی تو جالب نیستی تمام کارات اسکی هست

تو نمیدونی رپ چجوری مینویسن

فقط کل کلش یات گرفت بیا تو سورتش

یا من فقط تو ماچت کنم

 

من تنها رو ابرام با رفاقام تو فضام

چه فضای جالی

عشق فانتزی . تو جالب نیستی تمام کارات اسکی هست

تو نمیدونی رپ چجوری مینویسن

فقط کل کلش یات گرفتی بیا تو سورتش

یا من فقط تو ماچت کنم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ گروه خط خطی ارتش

بنام

تنظیم : مهدی P.Y

 

 دانلود آهنگ جدید گروه خط خطی بنام ارتش

 

 

 

من تنها رو ابرام با رفاقام تو

چه فضای جالی

عشق فانتزی تو جالب نیستی تمام کارات اسکی هست

تو نمیدونی رپ چجوری مینویسن

فقط کل کلش یات گرفت بیا تو سورتش

یا من فقط تو ماچت کنم

 

من تنها رو ابرام با رفاقام تو فضام

چه فضای جالی

عشق فانتزی . تو جالب نیستی تمام کارات اسکی هست

تو نمیدونی رپ چجوری مینویسن

فقط کل کلش یات گرفتی بیا تو سورتش

یا من فقط تو ماچت کنم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ گروه خط خطی ارتش

نصب بیتالک