دانلود رایگان آهنگ گروه دال در دست باد

دانلود رایگان آهنگ گروه دال در دست باد

بنام

 

بنام

میرقصی و میگردی در
گردش هر دستم در روی
نم هستی
در اینه ات هستم میرقصی
و صبحم را با ماه میامیزی
برگردن
شبهایت خورشید میاویزی
میرقصی و میچرخی در
گردش هر در اینه ام
هستی در اینه ات هستم
ا ماه میامیزی
برگردن
شبهایت خورشید میاویزی
میرقصی و میچرخی در
هر دستم در اینه ام
هستی در اینه ات هستم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ گروه دال در دست باد

بنام

 

بنام

میرقصی و میگردی در
گردش هر دستم در روی
نم هستی
در اینه ات هستم میرقصی
و صبحم را با ماه میامیزی
برگردن
شبهایت خورشید میاویزی
میرقصی و میچرخی در
گردش هر در اینه ام
هستی در اینه ات هستم
ا ماه میامیزی
برگردن
شبهایت خورشید میاویزی
میرقصی و میچرخی در
هر دستم در اینه ام
هستی در اینه ات هستم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ گروه دال در دست باد

اندروید